AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic Allied Losses RAAF Allied Losses RNZAF USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Allied Losses RCAF Allied Losses Polish Archiwum Polish

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in a muti-decadal collaboration with Andrew Mielnik involving extensive contributions, corrections and amendments from him, which were further enhanced by Mr. Mielnik for 9 years after Mr. Krzystek's death in 2013 right up to his own passing in March 2022. Developed by Aircrew Remembered from Mr. Mielnik's notes into a searchable database format and further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors. Dedicated to the memory of these dedicated researchers and chroniclers

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations. We also acknowledge our debt to the listakrzystka site for its extensive collection of various aspects of the Polish Air Force in the West.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “"z1269"

#Nazwisko/ Name (↑)Imie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ Unit (↑)DataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ Born (↑)Miejsce Birthplace******************Notatka/Notes******************PhotoLinks
1 JakubowskiFranciszekkpt./F/OP-1001Rear gunner (Obserwator ?)Virtuti Militari

9351
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1942-03-26321910-06-17Dęblin– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1269- lot bojowy, bombard. Essen. Samolot został zestrz. przez niemiec. nocnego myśliwca przy brzegu morza k/ miejsc. Kooysluis. Zginęła cała załoga.-poch. na bryt. cmen. wojsk. w Bergen-op-Zoom, Holandia (8/31/A)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington Z1269 BH-L 1942-03-26 300 Sqd. Outward-bound, the aircraft was shot down by night fighter pilot Oberleutnant Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeld of the 5./NJG 2, who had taken off from Bergen airfield. Dropped his bombs in the Wieringermeerpolder (crossroad Alkmaarderweg - Medemblikkerweg). Two parachutes were seen. Aircraft crashed in the Wadden Sea on sandbank called Balgzand. Dead crew (five) were recovered by the Germans and buried with military honour on the Allied plot in Huisduinen Cemetery (Den Helder) , grave 119, 120, 133, 135 and 136. After the war they were reburied in a collective grave at Bergen-op-Zoom UK-section in plot 31, row A. There was uncertainty on Niemeczek. He is buried next to the other 4 crew members, but received a Commonwealth RAF headstone with no name ('Airman known unto God') and his recovery date 4 April 1942 on the stone. He was found in a white pullover (his body mutilated), next to the wreck of the Wellington.Bergen-op-Zoom Holland


Polish Memorial Northolt UK
2 KwiecińskiJerzykpr./Sgt780881Strzelec pokładowy W/Op/AGVirtuti Militari

9516
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

300DB
1942-03-26221920-10-28Chełmno– RAF Hemswell-„Wellington”- Z1269 - lot boj. bombard. Essen. Samolot został zestrz. przez niem. noc. myśliwca przy brzegu morza koło miejsc. Kooysluis. Zginęła cała załoga. -poch. na bryt. cmen. wojsk. w Bergen-op Zoom, Holandia (8/31/A)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Took off from Hemswell 19.40 26 March 1942 on Operation to bomb Essen . Shot down by night fighter off coast at de Koog, near Kooysluis, Holland. Location : Netherlands. Takeoff at 19:40 hrs local time for an operation to Essen in Germany. Outward-bound, the aircraft was shot down by night fighter pilot Oberleutnant Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeld of the 5./NJG 2, who had taken off from Bergen airfield. Four (possibly five) of the crew rest at Bergen op Zoom war cemetery in Noord-Brabant: Pilot: P/76733 Fg Off Bogumil Zelazinski - + 2nd Pilot P/1629 Plt Off Boleslaw Uszolewicz - + Observer:P/1001 Fg Off Franciszek Jakukowski - + Wireless Operator: 780881 Sgt Kwiecinski (Lost at sea) + Air Gunner: 792834 Sgt Teofil Niemeczek (a mutilated body found near the crash could have been Niemeczek. This body is buried in an unnamed grave alongside the crew) + Air Gunner: P/793106 Sgt Wladyslaw Stachurski - +Polish Memorial Northolt UK
3 NiemeczekTeofilkpr./Sgt792834Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9520
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

300DB
1942-03-26271915-09-22KleszczówRAF Hemswell-„Wellington”-Z1269- lot boj. bombard. Essen. Samolot został zestrz. przez niem. nocnego myśliwca przy brzegu morza koło miejsc. Kooysluis. Zginęła cała załoga w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington Z1269 BH-L 1942-03-26 300 Sqd. Outward-bound, the aircraft was shot down by night fighter pilot Oberleutnant Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeld of the 5./NJG 2, who had taken off from Bergen airfield. Dropped his bombs in the Wieringermeerpolder (crossroad Alkmaarderweg - Medemblikkerweg). Two parachutes were seen. Aircraft crashed in the Wadden Sea on sandbank called Balgzand. Dead crew (five) were recovered by the Germans and buried with military honour on the Allied plot in Huisduinen Cemetery (Den Helder) , grave 119, 120, 133, 135 and 136. After the war they were reburied in a collective grave at Bergen-op-Zoom UK-section in plot 31, row A. There was uncertainty on Niemeczek. He is buried next to the other 4 crew members, but received a Commonwealth RAF headstone with no name ('Airman known unto God') and his recovery date 4 April 1942 on the stone. He was found in a white pullover (his body mutilated), next to the wreck of the Wellington.Bergen-op-Zoom Holland (unnamed grave)


Polish Memorial Northolt UK
4 StachurskiWładysławst.szer./Sgt793106Strzelec.pokładowyKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

300DB
1942-03-261911-02-09Wola Pierowa07.02.1942 – RAF Hemswell – „Wellington”-R1610- uczestniczył w bombard. Brestu. Podczas lotu powrot. zapaliła się w luku bombowym bomba oświetlająca (photo-flash). Sierż. Lech Dzierzbicki, pełniący w tym locie funkcję I pilota, wydał rozkaz opuszczenia samolotu i jednocześnie sam wyskoczył. Przedni strzelec st.szer. Zygmunt Sadurski również wyskoczył ze swojej kabiny, ale dostał się pod śmigło, które rzuciło nim o kadłub i zmasakrowało. Sytuację opanował radiooperator sierż. Mieczysław Chanecki, który pomógł por. Franciszkowi Malcowi w pilotowaniu samolotu. Wylądowano na lotnisku pomocniczym w Bibury; Por.nawig. Stefan Kwiatkowski, W. Stachurski jak i pozostali członkowie załogi nie odnieśli żadnych obrażeń. 1942 zginął–RAF Hemswell-„Wellington”-Z1269- lot boj. bombard. Essen. Samolot został zestrz. przez niem. noc. myśl. przy brzegu morza k/miejsc. Kooysluis. Zginęła cała załoga. - poch. na bryt. cmen. wojsk. w Bergen-opZoom, Holandia (9/31/A)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington Z1269 BH-L 1942-03-26 300 Sqd. Outward-bound, the aircraft was shot down by night fighter pilot Oberleutnant Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeld of the 5./NJG 2, who had taken off from Bergen airfield. Dropped his bombs in the Wieringermeerpolder (crossroad Alkmaarderweg - Medemblikkerweg). Two parachutes were seen. Aircraft crashed in the Wadden Sea on sandbank called Balgzand. Dead crew (five) were recovered by the Germans and buried with military honour on the Allied plot in Huisduinen Cemetery (Den Helder) , grave 119, 120, 133, 135 and 136. After the war they were reburied in a collective grave at Bergen-op-Zoom UK-section in plot 31, row A. There was uncertainty on Niemeczek. He is buried next to the other 4 crew members, but received a Commonwealth RAF headstone with no name ('Airman known unto God') and his recovery date 4 April 1942 on the stone. He was found in a white pullover (his body mutilated), next to the wreck of the Wellington.Bergen-op-Zoom Holland


Polish Memorial Northolt UK
5 UszpolewiczBolesławP/OP-1629 / 783526PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

300DB
1942-03-261914-04-25Poniewież, LitwaP-1629 Uszpolewicz Bolesław 25.04.1914 † 26.03.1942 ppor. / P/O Pilot300DB Ur. w m. Poniewież-Litwa. - Abs. XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ. 1939 przez Rumunię i Liban dotarł do Francji, gdzie nie mając przydz. do jedn. lot. w czerwcu 1940 przed. się do W. Brytanii. Początkowo przeb. w Bazie Lot. Blackpool do maja 1941. Skier. na kurs odśw. 1 (P)FTS skąd został przen. do 8 SFTS a następnie do 14 SFTS-Granfield, przesz. na samolotach 2-siln. Po przesz. boj. w 18 OTU został skier. do 300DB. - 1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1269- lot boj, bombard. Essen. Samolot został zestrz. przez niem. noc. myśl. przy brzegu morza koło miejsc. Kooysluis. Zginęła cała załoga - poch. na bryt. cmen. wojsk. w Bergen-op- Zoom, Holandia (12/31/A)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington Z1269 BH-L 1942-03-26 300 Sqd. Outward-bound, the aircraft was shot down by night fighter pilot Oberleutnant Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeld of the 5./NJG 2, who had taken off from Bergen airfield. Dropped his bombs in the Wieringermeerpolder (crossroad Alkmaarderweg - Medemblikkerweg). Two parachutes were seen. Aircraft crashed in the Wadden Sea on sandbank called Balgzand. Dead crew (five) were recovered by the Germans and buried with military honour on the Allied plot in Huisduinen Cemetery (Den Helder) , grave 119, 120, 133, 135 and 136. After the war they were reburied in a collective grave at Bergen-op-Zoom UK-section in plot 31, row A. There was uncertainty on Niemeczek. He is buried next to the other 4 crew members, but received a Commonwealth RAF headstone with no name ('Airman known unto God') and his recovery date 4 April 1942 on the stone. He was found in a white pullover (his body mutilated), next to the wreck of the Wellington.Bergen-op-Zoom Holland Plot XXXI Row A Grave 12


Polish Memorial Northolt UK
6 ŻelazińskiBogumiłpor./F/O76733PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

300DB
1942-03-26271915-11-23KazańUr. w Kazuniu, Rosja. Abs. XIII Promocji SPL, - ukoń. w 1939. Przez Rumunię, Francję dotarł w styczniu 1940 do W. Brytanii. Po przesz. w 18 OTU został przydz. do 300DB. W roku 1942 – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1269- lot boj, bombard. Essen. Samolot został zestrz. przez niem. noc. myśl. przy brzegu morza k/miejsc. Kooysluis. Zginęła cała załoga. - pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Bergen-op-Zoom, Holandia (10/31/A)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington Z1269 BH-L 1942-03-26 300 Sqd. Outward-bound, the aircraft was shot down by night fighter pilot Oberleutnant Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeld of the 5./NJG 2, who had taken off from Bergen airfield. Dropped his bombs in the Wieringermeerpolder (crossroad Alkmaarderweg - Medemblikkerweg). Two parachutes were seen. Aircraft crashed in the Wadden Sea on sandbank called Balgzand. Dead crew (five) were recovered by the Germans and buried with military honour on the Allied plot in Huisduinen Cemetery (Den Helder) , grave 119, 120, 133, 135 and 136. After the war they were reburied in a collective grave at Bergen-op-Zoom UK-section in plot 31, row A. There was uncertainty on Niemeczek. He is buried next to the other 4 crew members, but received a Commonwealth RAF headstone with no name ('Airman known unto God') and his recovery date 4 April 1942 on the stone. He was found in a white pullover (his body mutilated), next to the wreck of the Wellington.Bergen-op-Zoom Holland

Results 1 to 6 of 6.

(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English from the drop-down menu.)

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2022 Aircrew Remembered and owned or managed by us
and should not be used without prior permission.


Counter

Top