AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic Allied Losses RAAF Allied Losses RNZAF USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Allied Losses RCAF Allied Losses Polish Archiwum Polish
Search Tips  •   To są wszystkie nazwy w bazie danych.Check Spelling of Names  •   Databases on Site  •   Pages Related to Poland  •   Wyślij dodatki i poprawki proszęSend Additional Info

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in a muti-decadal collaboration with Andrew Mielnik involving extensive contributions, corrections and amendments from him, which were further enhanced by Mr. Mielnik for 9 years after Mr. Krzystek's death in 2013 right up to his own passing in March 2022. Developed by Aircrew Remembered from Mr. Mielnik's notes into a searchable database format and further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors. Dedicated to the memory of these dedicated researchers and chroniclers

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations. We also acknowledge our debt to the listakrzystka site for its extensive collection of various aspects of the Polish Air Force in the West.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “"x9829"

#Nazwisko/ Name (↑)Imie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ Unit (↑)DataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ Born (↑)Miejsce Birthplace******************Notatka/Notes******************PhotoLinks
1 DzierzbickiLech Stanisław ppor./P/OP-1717 / 793383PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

304DB

1942-04-24311911-10-14Warszawa07.02.1942 – RAF Hemswell – „Wellington”-R1610- uczestniczył w bombardowaniu Brestu. Podczas lotu powrotnego zapaliła się w luku bombowym bomba oświetlająca (photo-flash). Sierż. Lech Dzierzbicki, pełniący w tym locie funkcję I pilota, wydał rozkaz opuszczenia samolotu i jednocześnie wyskoczył. Przedni strzelec st.szer. Zygmunt Sadurski również wyskoczył ze swojej kabiny, ale dostał się pod śmigło, które rzuciło nim o kadłub i zmasakrowało. Sytuację opanował radiooperator sierż. Mieczysław Chanecki, który pomógł por. Franciszkowi Malcowi w pilotowaniu samolotu. Wylądowano na lotnisku pomocniczym w Bilbury; Por.nawig. Stefan Kwiatkowski, Władysław Stachurski jak i pozostali członkowie załogi nie odnieśli żadnych obrażeń. – pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Oldenburg Sage Niemcy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington 1c X9829 NZ-O. Takeoff at 22:14 hrs for an operation against Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. First of 4 such raids. 143 aircraft sent to bomb the Altstadt with incendiary devices (given their predominantly wooden construction) and a further 18 to bomb the Heinkel factory. Disappointing results despite good visibility- the Heinkel factory was not hit and most of the bomb load intended for the Altstadt fell several miles away. Intercepted by Hauptmann Schütze & Feldwebel Hagmeier of 4./NJG 2, who had taken off from Wittmund airfield at 01:45 hrs, in Bf 110 C-4 R4+AM - (claim) River Ems near Pilsum 15km NW Emden at 03:37. Hagmeier shot through the upper arm and shoulder in return fire and entered hospital. The Messerschmitt landed back at Wittmund at 03:46 hrs, where the damage was assessed as 10%. The Wellington crashed at the mouth of the River Ems. Pilot: P-0608 Fg Off Jan Tadeusz Kwak - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 5. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 37. Pilot: P-1717 Plt Off Lech Stanisław Dzierzbicki - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 9. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 14. Observer:P-0043 Flt Lt Stanisław Marian Wojcik DFC - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 8. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 79. Bomb Aimer:782335 Sgt Władysław Jankowski - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 7. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 25. Wireless Operator/Air Gunner:780835 Sgt Lucjan Jan Stanisław Wozniak - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 6. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 78. Air Gunner:P-0831 Fg Off Stanisław Zieleniewski - Sage War Cemetery Plot X, Row D, Grave 13. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 81.

Sage War Cemetery Germany
2 JankowskiWładysławplut./W/O782335Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (2)

Medal Lotniczy

304DB
1942-04-24241918-03-29RAF Lindholme-„Wellington”-X9829- lot boj. bombard. Rostock. Podczas dolotu nad cel samolot został zestrz. przez niem. myśliwca u ujścia rzeki Ems koło Manslag. Zginęła cała załoga. – poch. na bryt. cmen. wojsk. w Oldenburgu Sage, Niemcy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington 1c X9829 NZ-O. Takeoff at 22:14 hrs for an operation against Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. First of 4 such raids. 143 aircraft sent to bomb the Altstadt with incendiary devices (given their predominantly wooden construction) and a further 18 to bomb the Heinkel factory. Disappointing results despite good visibility- the Heinkel factory was not hit and most of the bomb load intended for the Altstadt fell several miles away. Intercepted by Hauptmann Schütze & Feldwebel Hagmeier of 4./NJG 2, who had taken off from Wittmund airfield at 01:45 hrs, in Bf 110 C-4 R4+AM - (claim) River Ems near Pilsum 15km NW Emden at 03:37. Hagmeier shot through the upper arm and shoulder in return fire and entered hospital. The Messerschmitt landed back at Wittmund at 03:46 hrs, where the damage was assessed as 10%. The Wellington crashed at the mouth of the River Ems. Pilot: P-0608 Fg Off Jan Tadeusz Kwak - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 5. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 37. Pilot: P-1717 Plt Off Lech Stanisław Dzierzbicki - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 9. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 14. Observer:P-0043 Flt Lt Stanisław Marian Wojcik DFC - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 8. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 79. Bomb Aimer:782335 Sgt Władysław Jankowski - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 7. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 25. Wireless Operator/Air Gunner:780835 Sgt Lucjan Jan Stanisław Wozniak - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 6. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 78. Air Gunner:P-0831 Fg Off Stanisław Zieleniewski - Sage War Cemetery Plot X, Row D, Grave 13. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 81.Sage War Cemetery Germany
3 KwakJan Tadeuszkpt./F/OP-0608PilotVirtuti Militari

9384
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

304DB
1942-04-24311911-11-29Kraków1942 zginął – RAF Lindholme-„Wellington”- X9829 -lot bojowy, bombardowanie Rostocku. Podczas dolotu nad cel samolot został zestrz. przez niem. myśliwca u ujścia rzeki Ems k/miejscowości Manslagt. Zginęła cała załoga. – poch. na cmen. wojsk. w Oldenburg, Sage. Niemcy (5/3/B)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington 1c X9829 NZ-O. Takeoff at 22:14 hrs for an operation against Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. First of 4 such raids. 143 aircraft sent to bomb the Altstadt with incendiary devices (given their predominantly wooden construction) and a further 18 to bomb the Heinkel factory. Disappointing results despite good visibility- the Heinkel factory was not hit and most of the bomb load intended for the Altstadt fell several miles away. Intercepted by Hauptmann Schütze & Feldwebel Hagmeier of 4./NJG 2, who had taken off from Wittmund airfield at 01:45 hrs, in Bf 110 C-4 R4+AM - (claim) River Ems near Pilsum 15km NW Emden at 03:37. Hagmeier shot through the upper arm and shoulder in return fire and entered hospital. The Messerschmitt landed back at Wittmund at 03:46 hrs, where the damage was assessed as 10%. The Wellington crashed at the mouth of the River Ems. Pilot: P-0608 Fg Off Jan Tadeusz Kwak - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 5. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 37. Pilot: P-1717 Plt Off Lech Stanisław Dzierzbicki - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 9. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 14. Observer:P-0043 Flt Lt Stanisław Marian Wojcik DFC - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 8. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 79. Bomb Aimer:782335 Sgt Władysław Jankowski - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 7. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 25. Wireless Operator/Air Gunner:780835 Sgt Lucjan Jan Stanisław Wozniak - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 6. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 78. Air Gunner:P-0831 Fg Off Stanisław Zieleniewski - Sage War Cemetery Plot X, Row D, Grave 13. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 81.Sage War Cemetery, Germany
4 WójcikStanisław Mariankpt./F/LtP-0043 / 76883ObserwatorVirtuti Militari

9197
DFC

Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

304DB
1942-04-24301912-05-10Zaczernie, Rzeszów– RAF Lindholme-„Wellington”- X9829 -lot boj. bombard. Rostock. Podczas dolotu nad cel został zestrz. przez niem. myśl. u ujścia rzeki Ems k/Manslagt. Zginęła cała załoga. – poch. na bryt. cmen. wojsk. w Oldenburg Sage Niemcy.24
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington 1c X9829 NZ-O. Takeoff at 22:14 hrs for an operation against Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. First of 4 such raids. 143 aircraft sent to bomb the Altstadt with incendiary devices (given their predominantly wooden construction) and a further 18 to bomb the Heinkel factory. Disappointing results despite good visibility- the Heinkel factory was not hit and most of the bomb load intended for the Altstadt fell several miles away. Intercepted by Hauptmann Schütze & Feldwebel Hagmeier of 4./NJG 2, who had taken off from Wittmund airfield at 01:45 hrs, in Bf 110 C-4 R4+AM - (claim) River Ems near Pilsum 15km NW Emden at 03:37. Hagmeier shot through the upper arm and shoulder in return fire and entered hospital. The Messerschmitt landed back at Wittmund at 03:46 hrs, where the damage was assessed as 10%. The Wellington crashed at the mouth of the River Ems. Pilot: P-0608 Fg Off Jan Tadeusz Kwak - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 5. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 37. Pilot: P-1717 Plt Off Lech Stanisław Dzierzbicki - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 9. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 14. Observer:P-0043 Flt Lt Stanisław Marian Wojcik DFC - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 8. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 79. Bomb Aimer:782335 Sgt Władysław Jankowski - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 7. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 25. Wireless Operator/Air Gunner:780835 Sgt Lucjan Jan Stanisław Wozniak - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 6. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 78. Air Gunner:P-0831 Fg Off Stanisław Zieleniewski - Sage War Cemetery Plot X, Row D, Grave 13. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 81.

DFC awarded posthumously. Citation: "Flying Lieutenant Wojcik has participated in operational sorties against targets in Emden, Hamburg, Brest, Stettin, Frankfurt and other targets. He has displayed outstanding skill and ability as an observer, which have contributed largely to the successes achieved. His courage and devotion to duty have been of the highest order.”Receiving VM

Sage War Cemetery Germany
5 WoźniakLucjan Jan Stanisławplut./Sgt780835Strzelec pokładowy .
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

304DB
1942-04-24291913-11-17brak danych– RAF Lindholme-„Wellington”-X9829-lot boj. bombard. Rostock. Podczas dolotu nad cel sam. został zestrz. przez niem. myśl. u ujścia rzeki Ems k/miejsc. Manslagt. Zginęła cała załoga. –poch. na bryt. cmen. wojsk. w Oldenburgu, Sage Niemcy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington 1c X9829 NZ-O. Takeoff at 22:14 hrs for an operation against Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. First of 4 such raids. 143 aircraft sent to bomb the Altstadt with incendiary devices (given their predominantly wooden construction) and a further 18 to bomb the Heinkel factory. Disappointing results despite good visibility- the Heinkel factory was not hit and most of the bomb load intended for the Altstadt fell several miles away. Intercepted by Hauptmann Schütze & Feldwebel Hagmeier of 4./NJG 2, who had taken off from Wittmund airfield at 01:45 hrs, in Bf 110 C-4 R4+AM - (claim) River Ems near Pilsum 15km NW Emden at 03:37. Hagmeier shot through the upper arm and shoulder in return fire and entered hospital. The Messerschmitt landed back at Wittmund at 03:46 hrs, where the damage was assessed as 10%. The Wellington crashed at the mouth of the River Ems. Pilot: P-0608 Fg Off Jan Tadeusz Kwak - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 5. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 37. Pilot: P-1717 Plt Off Lech Stanisław Dzierzbicki - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 9. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 14. Observer:P-0043 Flt Lt Stanisław Marian Wojcik DFC - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 8. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 79. Bomb Aimer:782335 Sgt Władysław Jankowski - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 7. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 25. Wireless Operator/Air Gunner:780835 Sgt Lucjan Jan Stanisław Wozniak - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 6. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 78. Air Gunner:P-0831 Fg Off Stanisław Zieleniewski - Sage War Cemetery Plot X, Row D, Grave 13. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 81.Sage War Cemetery Germany
6 ZieleniewskiStanisławpor./F/OP-0831Strzelec pokładowy.
Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy

304DB
1942-04-24411901-04-17Sosnowiec– RAF Lindholme-„Wellington”- X9289 - lot boj, bombard. Rostock. Podczas dolotu nad cel samolot został zestrz. przez niem. myśl. u ujścia rzeki Ems k/Manslag. Zginęła cała załoga – poch. na bryt. cment. wojsk. Oldenburg, Sage Niemcy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington 1c X9829 NZ-O. Takeoff at 22:14 hrs for an operation against Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. First of 4 such raids. 143 aircraft sent to bomb the Altstadt with incendiary devices (given their predominantly wooden construction) and a further 18 to bomb the Heinkel factory. Disappointing results despite good visibility- the Heinkel factory was not hit and most of the bomb load intended for the Altstadt fell several miles away. Intercepted by Hauptmann Schütze & Feldwebel Hagmeier of 4./NJG 2, who had taken off from Wittmund airfield at 01:45 hrs, in Bf 110 C-4 R4+AM - (claim) River Ems near Pilsum 15km NW Emden at 03:37. Hagmeier shot through the upper arm and shoulder in return fire and entered hospital. The Messerschmitt landed back at Wittmund at 03:46 hrs, where the damage was assessed as 10%. The Wellington crashed at the mouth of the River Ems. Pilot: P-0608 Fg Off Jan Tadeusz Kwak - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 5. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 37. Pilot: P-1717 Plt Off Lech Stanisław Dzierzbicki - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 9. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 14. Observer:P-0043 Flt Lt Stanisław Marian Wojcik DFC - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 8. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 79. Bomb Aimer:782335 Sgt Władysław Jankowski - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 7. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 25. Wireless Operator/Air Gunner:780835 Sgt Lucjan Jan Stanisław Wozniak - Sage War Cemetery Plot III, Row B, Grave 6. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 78. Air Gunner:P-0831 Fg Off Stanisław Zieleniewski - Sage War Cemetery Plot X, Row D, Grave 13. Polish War Memorial RAF Northolt Panel 81.Sage War Cemetery Germany

Results 1 to 6 of 6.

(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English from the drop-down menu.)
  You can show you value this content by offering your dedicated research team a coffee!  
You can lay a wreath on this page to show your respect in an everlasting way.
Add us to your address book. Click here

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2022 Aircrew Remembered and owned or managed by us
and should not be used without prior permission.


Counter

Top