AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic Allied Losses RAAF Allied Losses RNZAF USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Allied Losses RCAF Allied Losses Polish Archiwum Polish

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in collaboration through decades of extensive contributions, corrections and amendments from Andrew Mielnik, further enhanced by him after Mr. Krzystek's death. Further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “glowacki

#Nazwisko/ Name (↑)Imie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ Unit (↑)DataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ Born (↑)Miejsce Birthplace******************Notatka/Notes******************PhotoLinks
1 BarteczkoMichałst.szer. / Sgt780722Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

301DB
1942-07-22261916-09-10Sienna1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1405- lot bojowy, bombardowanie Duisburga. Od chwili startu brak było łączności z samolotem – prawdopodobnie zginął w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-22 Wellington Z1405 GR-T Take off 23:46 RAF Helmswell Attack Duisberg. 59% moon. Crew lost without trace. All Polish War Memorial RAF Northolt. Searched for Z1472. Pilot:P-1592/784252 Plt Off Harry Ludomir Bock. Observer:P-1192 Plt Off Wiktor Lipowczan, Air Gunner:P-1659 Plt Off Adam Kazimierz Glowacki, Wireless Operator:794053 Sgt Jan Pawlak Air Gunner:780722 Sgt Michal Barteczko



Polish Memorial Northolt UK
2 BockHarry Ludomirppor. / P / OP-1592 / 784252PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

301DB
1942-07-22231919-11-03Warszawa1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1405- lot bojowy, bombardowanie Duisburg. Od chwili startu brak było łączności z samolotem – prawdopodobnie zginął w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-22 Wellington Z1405 GR-T Take off 23:46 RAF Helmswell Attack Duisberg. 59% moon. Crew lost without trace. All Polish War Memorial RAF Northolt. Searched for Z1472. Pilot:P-1592/784252 Plt Off Harry Ludomir Bock. Observer:P-1192 Plt Off Wiktor Lipowczan, Air Gunner:P-1659 Plt Off Adam Kazimierz Glowacki, Wireless Operator:794053 Sgt Jan Pawlak Air Gunner:780722 Sgt Michal Barteczko



Polish Memorial Northolt UK
3 GłowackiWitold Józefpor./P/O76739Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8986
Medal Lotniczy

605 Sqd
1940-09-24271913-10-30BerlinUr. w Berlinie. Absolwent X Promocji SPL. Po ukończeniu w 1937 roku przydzielony do 3PL – 131 Esk. Myśl. w Poznaniu. W październiku 1938 odkomenderowany do Dow. Lotnictwa. Po kampanii wrześniowej 1939 przez Rumunię i Francję dotarł do Anglii. Po przeszkoleniu brał udział w Bitwie o Wielką Brytanię. 1940 zginął – RAF Croydon“Hurricane”-P3822- lot bojowy wraz z dywizjonem w celu przychwycenia niemieckiej wyprawy bombowej. Wraz z pilotem P/O Nuirhead’em (RAF) rozpoczął pościg za Dornierem Do-215 od Bechy Head, aż samolot niemiecki rozbił się w odległości 5 mil od Cape Griz Nes. Lecąc na resztkach paliwa i bez amunicji, został w drodze powrotnej zaskoczony przez 4 Me-109. Starając się zgubić Niemców, na wysokości zerowej przekroczył brzeg pod Albermuse. Został zestrzelony i zmarł z ran tego samego dnia w szpitalu. – pochowany na cmentarzu komunalnym, (działka wojskowa) w Guïnes (Francja)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Born Berlin on October 30, 1913. Graduated as top cadet from the Cadet School in Dęblin. Chose the 3rd Air Regiment. World War II broke out, he fought in the Dęblin group. Then through Romania to France. Then to Great Britain. August 1040, to 145 Sqd RAF. Last day of August with 605 Sqd RAF. Shot down his first German. Mw 110 Me-110 fighter. September 24, 1940, together with an English colleague, he chased enemy bombers and a Do-17 bomber crashed near Cap Griz Nez. On return they were attacked by a formation of enemy Me-109 fighters. Głowacki was wounded and shot down. Died on the ground from his injuries.



Guines France
Guines Communal Cemetery - Pas De Calais, France. Plot Mil Grave 1
4 GłowackiAntonimjr/S/LdrP-1527Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8814
DFC

DFM


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x4)

303DM
1980-04-27+ 701910-02-10Ur. w Warszawie. Służbę wojskową odbył w 1PL w Warszawie i od 1935 roku został w służbie stałej. W 1938 roku ukończył kurs specjalistyczny w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr.1 w Dęblinie. We wrześniu 1939 roku walczył w plutonie rozpoznawczym w Warszawskiej Brygadzie Pancerno – Motorowej, pod dowództwem kpt.obs. Juliana Łagowskiego. Przez Rumunię przedostał się do Francji, a następnie 28 stycznia 1940 roku do W. Brytanii. Po wstępnym przeszkoleniu w 6 OTU w Sutton Bridge 4 sierpnia 1940 przybył do 501DM RAF. W dywizjonie walczył podczas Bitwy o Wielką Brytanię. 24 sierpnia 1940 zestrzeli 3 samoloty myśliwskie Bf-109 i 2 samoloty bombowe Ju-88. Jako jedyny Polak podczas II wojny światowej zestrzelił 5 samolotów w ciągu jednego dnia i uzyskał tytuł „Asa jednego dnia”. 31 sierpnia 1940 samolot, którym leciał –„Hurricane-5”– 6540 został zestrzelony w okolicach lotniska Gravesend. Po rekonwalescencji A. Głowacki otrzymał Distinguished Flying Medal i nominację oficerską. W roku 1941, 7 listopada, został przydzielony do 303DM w Northolt. Po dalszych sukcesach w lotach bojowych, 15 listopada 1942 roku otrzymał Distinguished Flying Cross. Do zakończenia wojny był dowódcą w roku 1944 309DM „Ziemi Czerwieńskiej”, oraz w roku 1946 302DM „Poznańskim”. - Zestrzelił: 8/3/4. Po demobilizacji wstąpił do RAF i w 1948 był “Operations Officer” 115DB RAF Stradishall, następnie w Royal New Zealand Air Force, gdzie służył do 1960 roku. - zmarł w Wellington, N. Zelandia – pochow. na sekcji wojskowej ● ppłk pil. (inf. A.M. uzup.)

Courtesy Andrzej



5 GłowackiWincentyppor./P/OP-1553PilotVirtuti Militari

9486
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

301DB
1942-06-02251917-09-04InowrocławUr. w m. Inowrocław. - Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – W W. Brytanii skierowany na przeszkolenie w 18 OTU i w lipcu 1941 wcielony do 305DB a następnie do 301DB. W roku 1942 zginął – RAF Hemswell-“Wellington”-R1615- lot bojowy, bombardowanie Essen. Podczas dolotu na cel samolot, uszkodzony ogniem artylerii plotn., rozbił się około 15 km od Tornhout, w Belgii. Zginęła cała załoga. – pochowany na polskim cmentarzu wojskowym w Lommel, Belgia (1/III/A)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington R1615 1942-06-02. Takeoff at 23:53 hrs for participation in the second 1000 bomber raid; target Essen, Germany. Outward-bound, the aircraft was hit by Flak of the 3./Reserve-Flak-Abteilung 541 and crashed. Crew buried at Lommel in Limburg province

Memorial, Belgium



polish Memorial Northolt U

Polish Cemetery Lommel Belgium
6 GłowackiAdam Kazimierzppor./P/OP-1659Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

301DB
1942-07-22311911-11-13Jedlicze1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1405- lot bojowy, bombardowanie Duisburga. Od chwili startu brak było
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-22 Wellington Z1405 GR-T Take off 23:46 RAF Helmswell Attack Duisberg. 59% moon. Crew lost without trace. All Polish War Memorial RAF Northolt. Searched for Z1472. Pilot:P-1592/784252 Plt Off Harry Ludomir Bock. Observer:P-1192 Plt Off Wiktor Lipowczan, Air Gunner:P-1659 Plt Off Adam Kazimierz Glowacki, Wireless Operator:794053 Sgt Jan Pawlak Air Gunner:780722 Sgt Michal Barteczko



Polish Memorial Northolt UK
7 HalastraJanpor./P/OP-1661Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

301DB
1942-06-02281914-10-07Mnich1942 zginął – RAF Hemswell-“Wellington”-R1615- lot bojowy, bombardowanie Essen. Podczas dolotu na cel samolot, uszkodzony ogniem artylerii plotn., rozbił się około 15 km od Turnhout, w Belgii. Zginęła cała załoga. - pochowany na polskim cmentarzu wojskowym w Lommel, Belgia (4/III/A)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington R1615 1942-06-02. Takeoff at 23:53 hrs for participation in the second 1000 bomber raid; target Essen, Germany. Outward-bound, the aircraft was hit by Flak of the 3./Reserve-Flak-Abteilung 541 and crashed. Crew buried at Lommel in Limburg province

Memorial, Belgium



Polish Memorial Northolt UK

Polish Cemetery Lommel Belgium
8 KiwaczRajmundpor./F/OP-1447ObserwatorKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

301DB
1942-06-02301912-07-27Morszańsk– RAF Hemswell-“Wellington”-R1615- lot bojowy, bombardowanie Essen. Podczas dolotu na cel samolot, uszk. ogniem artylerii plotn., rozbił się około 15 km od Turnhout, w Belgii. Zginęła cała załoga. – poch. na pol. cmen. wojsk. w Lommel, Belgia (2/III/A)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington R1615 1942-06-02. Takeoff at 23:53 hrs for participation in the second 1000 bomber raid; target Essen, Germany. Outward-bound, the aircraft was hit by Flak of the 3./Reserve-Flak-Abteilung 541 and crashed. Crew buried at Lommel in Limburg province

Memorial, Belgium



Polish Memorial Northolt UK

Polish Cemetery Lommel Belgium
9 LipowczanWiktorpor./F/OP-1192ObserwatorKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

301DB
1942-07-2236>26-02-1906Ustroń– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1405- lot boj. bombard. Duisburg. Od chwili startu brak było łączności z samolotem – prawdopodobnie zginął w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-22 Wellington Z1405 GR-T Take off 23:46 RAF Helmswell Attack Duisberg. 59% moon. Crew lost without trace. All Polish War Memorial RAF Northolt. Searched for Z1472. Pilot:P-1592/784252 Plt Off Harry Ludomir Bock. Observer:P-1192 Plt Off Wiktor Lipowczan, Air Gunner:P-1659 Plt Off Adam Kazimierz Glowacki, Wireless Operator:794053 Sgt Jan Pawlak Air Gunner:780722 Sgt Michal Barteczko



Polish Memorial Northolt UK
10 PawlakJankpr./Sgt794053Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

301DB
1942-07-22281914-11-29Kozubszczyzna– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1405- lot boj, bombard. Duisburg. Od chwili startu brak było łączności z samolotem – prawdopodobnie załoga zginęła w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-22 Wellington Z1405 GR-T Take off 23:46 RAF Helmswell Attack Duisberg. 59% moon. Crew lost without trace. All Polish War Memorial RAF Northolt. Searched for Z1472. Pilot:P-1592/784252 Plt Off Harry Ludomir Bock. Observer:P-1192 Plt Off Wiktor Lipowczan, Air Gunner:P-1659 Plt Off Adam Kazimierz Glowacki, Wireless Operator:794053 Sgt Jan Pawlak Air Gunner:780722 Sgt Michal Barteczko



Polish Memorial Northolt UK
11 PraschillStefan Leopold Alojzypor./F/OP-0877Pilot301DB
1942-06-02351907-09-01KrakówRAF Hemswell-“Wellington”-R1615- lot boj, bombard. Essen. Podczas dolotu na cel samolot, uszk. ogniem artylerii plotn., rozbił się około 15 km od Turnhout, w Belgii. Zginęła cała załoga. - poch. na pol. cmen. wojsk. w Lommel, Belgia (3/III/A)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington R1615 1942-06-02. Takeoff at 23:53 hrs for participation in the second 1000 bomber raid; target Essen, Germany. Outward-bound, the aircraft was hit by Flak of the 3./Reserve-Flak-Abteilung 541 and crashed. Crew buried at Lommel in Limburg province

Memorial, Belgium



Polish Memorial Northolt UK

Polish Cemetery Lommel, Belgium
12 ZalewskiJarosławplut./Sgt784574Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

301DB
1942-06-02301912-11-07WilnoRAF Hemswell-“Wellington”-R1615- lot boj. bombard. Essen. Podczas dolotu na cel samolot, uszk. ogniem art. plotn., rozbił się około 15 km od Turnhout, w Belgii. Zginęła cała załoga. - poch. na pol. cmen. wojsk. w Lommel, Belgia (5/III/A)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington R1615 1942-06-02. Takeoff at 23:53 hrs for participation in the second 1000 bomber raid; target Essen, Germany. Outward-bound, the aircraft was hit by Flak of the 3./Reserve-Flak-Abteilung 541 and crashed. Crew buried at Lommel in Limburg province

Memorial, Belgium



Polish Memorial Northolt UK

Polish Cemetery Lommel Belgium
13 ŻeligowskiWacławkpr./Sgt781872Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

301DB
1942-06-02221920-11-28Łódź– RAF Hemswell-“Wellington”-R1615- lot boj, bombard. Essen. Podczas dolotu na cel samolot, uszk. ogniem art. plotn., rozbił się około 15 km od Turnhout, w Belgii. Zginęła cała załoga. - poch. na pol. cmen. wojsk. w Lommel, Belgia (6/III/A)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington R1615 1942-06-02. Takeoff at 23:53 hrs for participation in the second 1000 bomber raid; target Essen, Germany. Outward-bound, the aircraft was hit by Flak of the 3./Reserve-Flak-Abteilung 541 and crashed. Crew buried at Lommel in Limburg province



Results 1 to 13 of 13.

(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English from the drop-down menu.)

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2022 Aircrew Remembered and owned or managed by us
and should not be used without prior permission.


Counter

Top