AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic Allied Losses RAAF Allied Losses RNZAF USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Allied Losses RCAF Allied Losses Polish Archiwum Polish

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in collaboration through decades of extensive contributions, corrections and amendments from Andrew Mielnik, further enhanced by him after Mr. Krzystek's death. Further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “gabszewicz

#Nazwisko/ Name (↑)Imie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ Unit (↑)DataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ Born (↑)Miejsce Birthplace******************Notatka/Notes******************PhotoLinks
1 GabszewiczAleksander Klemenspłk / W/CdrP-0163Pilot Battle of BritainVirtuti Militari Class IV and Class V

9425
DSO & Bar

DFC

Krzyż Walecznych (x4)

Croix de Guerre (France)

Order of Polonia Restituta

Medal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
316DM
1983-10-10+ 721911-12-06SzawleUr. w Szawlach na Kowieńczyźnie. W latach 1931/34 uczęszczał do Szkoły Podchorążych Piechoty, następnie odbył kurs pilotażu Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie. Jako pilot otrzyma przydział liniowy do 1PL w Warszawie. W roku 1937 ukończył Kurs Wyższego Pilotażu. We wrześniu 1939 roku był oficerem taktycznym IV/1 Dywizjonu Myśliwskiego Brygady Pościgowej. Po zakończeniu kampanii wrześniowej, przez Rumunię dotarł do Francji, gdzie dowodził kluczem broniącym Lyon. Po upadku Francji jest ewakuowany do W. Brytanii i po krótkim przeszkoleniu 11 października 1940 roku otrzymał przydział do 607DM RAF. W jego składzie brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. 13 listopada 1940 zostaje przeniesiony do 303DM. W lutym 1941 otrzymuje przydział do formującego się w Pembrey 316DM, a 16 listopada został jego dowódcą. 28 stycznia 1943 r, obejmuje dowództwo 1-go Polskiego Skrzydła Myśliwskiego. W 1944 roku dowodzi 133 SM od 12 lipca do 31 maja 1945 roku. 2 lutego 1946 został dowódcą lotniska RAF Coltishall. W roku 1947 zwolnił się z lotnictwa i został w W. Brytanii. W latach 1964 – 1968 był prezesem Stowarzyszenia Lotników Polskich w W. Brytanii. - Zestrzeleń:- 9/1/3 samolotów. - zmarł w Hanley Swan, Worcester - spop.–prochy złożone w Newark (Sekcja SLP) UK, a następnie prochy zabrano do kraju i rozsypano nad lotniskiem w Dęblinie i w okolicach Warszawy w r.1992. ● gen.bryg.pil.
Added by Stefan Pietrzak Youngs:

17th November 1943 at RAF Northolt after an investiture, Miss Elizabeth Helen Bullimore of Chuckfield, Sussex admiring her fiancé's DSO.
Died 10.10.1983 Malvern UK. In 1992 his ashes were brought back to Poland and scattered over Warszawa and Dęblin. (This very photo hangs in the dining room of his son Stefan Gabszewicz)

2 GórskiJózef Jakubpor./F/OP-0693PilotMedal Lotniczy

316DM
1942-02-28301912-07-24PabianiceAbsolwent X Promocji SPL. Po ukończeniu w 1937 roku przydzielony do 4PL -142 Esk. Myśl. w Toruniu. W kwietniu 1938 roku przeniesiony na instruktora do WSP. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku wykonał 1 lot w obronie Dęblina. – W W. Brytanii po przeszkoleniu w 55 OTU skierowany został w październiku 1940 do 303DM a od 16 kwietnia 1941 do 316DM z funkcją dcy eskadry „A”. 1942 zginął – RAF Northolt-„Spitfire”-AD330- wystartował w składzie dywizjonu jako osłona bombowców „Blenheim” lecących bombardować Ostendę. Samolot został zestrzelony ogniem artylerii plotn. - pilot zginął w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Feb 28 1942. The 316 escorted Bleinheims over to Ostende. S/Ldr Gabszewicz was credited with one Bf109 probable. F/O Gorski KIA in the Channel’s waters. Honoured at Polish War Memorial, Northolt UK3 KuleszaPawełst. majst./Sgt784035MechanikZłoty Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy

302DM
1997+ 831914-06-27Osuchówzmarł (-brak daty zgonu) w Toronto ON Kanada – prochy złożone w kolumbarium w W-wie na Powązkach. Polska
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Mechanic for Gabszewicz and Sawicz in 1939 Poland and continued to look after their machines in RAF 1940 - 1945

Courtesy Wojtek Matusiak via Arma Hobby

Results 1 to 3 of 3.

(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English from the drop-down menu.)

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2022 Aircrew Remembered and owned or managed by us
and should not be used without prior permission.


Counter

Top