AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic Allied Losses RAAF Allied Losses RNZAF USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Allied Losses RCAF Allied Losses Polish Archiwum Polish

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in collaboration through decades of extensive contributions, corrections and amendments from Andrew Mielnik, further enhanced by him after Mr. Krzystek's death. Further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “czerniak

#Nazwisko/ Name (↑)Imie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ Unit (↑)DataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ Born (↑)Miejsce Birthplace******************Notatka/Notes******************PhotoLinks
1 CzerniakJerzy Michałpor./F/OP-1283Pilot Battle of BritainKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

302DM

315DM

1941-08-09271914-01-23brak danychAbsolwent XI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1938 roku przydziel. do 2PL 123 Esk. Myśl. w Krakowie, z którą odbył kampanie wrześ. 1939, w składzie Brygady Pościgowej. We Francji klucz obrony m. Rrmorantin. Po upadku Francji, przedostał się do Anglii, brał udział w Bitwie o Wielką Brytanię (302DM). zginąl - RAF Northolt-„Spitfire”-P8506- „wymiatanie” nad Francją w składzie dywizjonu. Podczas walki powietrz. został zestrz. i wpadł do morza w odległ. 5 mil od brzegu franc. Zestrz. 3/1/3.
Added by Stefan Pietrzak Youngs:

Sikorski's Tourists. Romania 1939. Left to right: Hieronim Dudwał (one of top-scoring Polish fighters of the 1939 campaign, he was killed in France in June 1940), Tadeusz Sawicz, Jerzy Czerniak (killed over France in 1941 with 315 Squadron) and Włodzimierz Klawe (flew in combat in France and Britain). (courtesy Wojtek Mausiak via Arma Hobby)


2 CzerniakLeonkpr./LAC707783Mechanik300DB
2006-04-10+ 791927-04-17Brzozówzmarł w Wellingborough, North’s NN8 UK – spopielony w Mortlake krematorium.
3 CzerniakMarian Kazimierzsierż./Sgt792638Mechanik316DM
2007-03-01+ 1914-12-07Dusseldorfbrak dalszych informacji
4 KlaweMieczysław Włodzimierzkpt./F/LtP-0387PilotKrzyż Walecznych (x2)

Srebrny Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy (x3)

316DM

303DM

1973-12-01+ 601913-08-06WarszawaUr. w Warszawie. - Absolwent XI Promocji SPL, - po ukończeniu w 1938 przydzielony do 1PL – 113 Esk. Myśl. w Warszawie i w jej składzie walczył w kampanii wrześniowej 1939. We Francji przydzielony do klucza obrony miasta i portu La Rochelle do czerwca 1940. W W. Brytanii po przeszkoleniu w 55 OTU został skierowany w 1941 do 303DM. W okresie od 1942 do 1945 latał w 316DM, 303DM i 308DM. Zestrzelił 1 ½ samolotu. W 1959 wyjechał do USA gdzie zmarł. -Brak miejsca zgonu/pochowku.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: PAF Campaign: 1 1/4 confirmed, 1 probable (113/lV), 316 Sqd 14.07.1941 Hurricane IIA, SZ-E (Z2805) He 111 (Probable)

Sikorski's Tourists. Romania 1939. Left to right: Hieronim Dudwał (one of top-scoring Polish fighters of the 1939 campaign, he was killed in France in June 1940), Tadeusz Sawicz, Jerzy Czerniak (killed over France in 1941 with 315 Squadron) and Włodzimierz Klawe (flew in combat in France and Britain). (courtesy Wojtek Mausiak via Arma Hobby)

5 SawiczTadeusz Władysławmjr/S/LdrP-0596Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8359
DFC

DFC (USA)


Krzyż Walecznych (x4)

Air Medal (Oak Leaf USA)

Vliegerkruis (Netherlands)

303DM
2011-10-19+ 971914-02-13WarszawaUr w Warszawie. - Abs. IX Promocji SPL. Po ukoń. w 1936 roku przydz. do 1PL w Warszawie. W roku 1938 na corocznych zawodach lot. myśl. zdobył indywid. nagrodę d-cy lotnictwa gen.pil. L. Rayskiego, za najlepszy wynik w wyszk. pilotażowym. W kamp. wrześ. 1939 roku walczył w 114 Esk. Myśl., należącej do IV/1 Dyw. Myśl. Brygady Pośc. Po zestrz. por. Szałowskiego został mian. d-cą 114 eskadry. 14 września dokonał wspaniałego wyczynu: sam. przeleciał trasę Młynów (Wołyń) – Warszawa z rozkazami Nacz. Wodza dla d-cy obrony Warszawy gen. J. Rómmla i d-cy Armii „Poznań” – gen. T. Kutrzeby, dow. oddziałami polskimi w bitwie nad Bzurą. W Warszawie lądował na lotnisku mokotowskim pod silnym ostrzałem niem. broni masz. Nast. dnia wystar. przed świtem w drogę powr., również pod ogniem npla. 17 września odleciał do Rumunii prowadząc cały rzut powietrz. Brygady Pośc. Uniknąwszy internowania, przez Jugosławie i Włochy dotarł do Francji. Po przeszkoleniu na francuskim sprzęcie wcielony do Gr.Ch. III/10. Po kapitulacji Francji, przez Algier, Casablankę, Gibraltar przedostał się do W. Brytanii. - W czasie od 01.07. do 31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. - 25.09.1942 Dow-ca 315DM ”Dęblińskiego” - 05.06.1944 Dow-ca 3. Pol. Skrz. Myśl. Zestrzelił 4 samoloty. Po zakończ. działań wojen. osiedlił się w Kanadzie. - (Toronto ON) ● gen. Bryg pil. Vlieger Cruis (Holenderski DFC) – Zmarł w Kanadzie, jako ost. z Pols. pilotów bior. udział w Bitwie o Wielką Brytanię. Urna z Prochami gen. Sawicza została złoż. 30 listopada 2011 na Cmen. Wojsk. na Powązkach w Warszawie Polska.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd April 1941.

Polish officers, who flew with the 61st Fighter Squadron USAAF, stand with Lieutenant-Colonel Frances S. Gabreski, CO of the 61st FS, 56th Fighter Group, at Boxted air base. Left to right they are: Squadron Leader Bolesław Michał Gładych, Flight Lieutenant Tadeusz Sawicz, Lieutenant-Colonel Francis S. Gabreski, Flight Lieutenant Zbigniew Janicki, Flight Lieutenant Tadeusz Andersz and Flight Lieutenant Witold Lanowski.

During the war he had claimed 3 confirmed victories and 3 and a half damaged.

Sikorski's Tourists. Romania 1939. Left to right: Hieronim Dudwał (one of top-scoring Polish fighters of the 1939 campaign, he was killed in France in June 1940), Tadeusz Sawicz, Jerzy Czerniak (killed over France in 1941 with 315 Squadron) and Włodzimierz Klawe (flew in combat in France and Britain). (courtesy Wojtek Mausiak via Arma Hobby)Powązki Cemetery

Results 1 to 5 of 5.

(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English from the drop-down menu.)

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2022 Aircrew Remembered and owned or managed by us
and should not be used without prior permission.


Counter

Top