AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic Allied Losses RAAF Allied Losses RNZAF USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Allied Losses RCAF Allied Losses Polish Archiwum Polish

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in collaboration through decades of extensive contributions, corrections and amendments from Andrew Mielnik, further enhanced by him after Mr. Krzystek's death. Further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “ch��opik

#Nazwisko/ Name (↑)Imie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ Unit (↑)DataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ Born (↑)Miejsce Birthplace******************Notatka/Notes******************PhotoLinks
1 BarańskiWieńczysławmjr / S / LdrP-0249Pilot
Battle of Britain
Virtuti Militari

8522
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

302DM
1970-08-08+ 621908-09-19Solec n. WisłąUr. w Solcu n/Wisłą, woj. kieleckie. – Absolwent VI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1932 roku przydzielony do 1PL w Warszawie. – W 1938 roku dowodził 113 Esk. Myśl. aż do zakończenia kampanii wrześniowej w 1939 roku. We Francji jest dowódcą klucza II/6 Gr.Ch. – W Anglii, po przeszkoleniu, 01.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię (607DM RAF) 08.1942 Dow-ca 302DM ‘Poznańskiego’.- Po zakończeniu V kursu WSL w latach 1944-45, jest wykładowcą w katedrze lotnictwa myśliwskiego. – zmarł w Maindenhead Berk’s UK ● ppłk dypl.pil.
2 BrzezińskiJózefmjr / S / LdrP-1466Pilot317DM
1942-03-15331909-07-03SuwałkiUr. w Suwałkach, woj.wileńskie. – Absolwent VI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1932 roku przydzielony do 6PL we Lwowie. We wrześniu 1939 roku walczył wraz z eskadrą w składzie lotnictwa SGO Narew. W 1940 we Francji jest dowódcą klucza I/2 Gr.Ch. – Po przyjeździe do Anglii początkowo latał w 306DM, następnie przeniesiony do 317DM. 07.03.1942 Dow-ca 317DM„Wileńskiego”. - 1942 zginął – RAF Predannack-„Spitfire”-BL805- lot bojowy nad Francję, Wracający dywizjon, wobec zamglenia rejonu lotniska i niemożności lądowania został skierowany na lotnisko Bold Head. Jednakże, ze względu na brak paliwa, piloci musieli lądować w terenie (tylko dwóch pilotów zdołało wylądować w Bold Head). Mjr Brzeziński zderzył się z nadbrzeżną skałą i poniósł śmierć na miejscu. - pochowany na cmentarzu Higher Cemetery w Exeter UK
3 BychowskiJan Ryszardkpr. / F / Sgt709544NawigatorMedal Lotniczy

300DB
1944-05-23221922-03-30Wiedeń– RAF Faldingworth-„Lancaster”-LL857- bombard. Dortmund. Wskutek awarii silnika samolot zawrócił z trasy, zrzucając część bomb do morza. Podczas przymus. lądowania zderzył się ze wzgórzem i rozbił się. Z załogi, 5-ciu odniosło rany. Pozostałych 3-ch zginęło na miejscu. Kpr. Jan Bychowski – poch. w Newark (320/B/H) – ekshum. 24.04.1949 – brak dalszych danych UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-05-23 Lancaster LL857 BH-B RAF Faldingwirth. Attack Dortmund. 1% moon. Took off 2240 22 May 1944 from Faldingworth but was obliged to turn back with engine trouble part of the bomb load being jettisoned in the sea. As the under-powered Lancaster made its approach to land it collided with the station's gunnery butts. Crew: Kapral Antoni LESZKOWICZ (P/704444) Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section J Grave 320B. Plutonowy Czeslaw RYBINSKI (P/780062) Newark-Upon-Trent Cemetery. Jan Ryszard Bychowski (709544), Michał Golec (782730), Władysław Mroczkowski (782609), Józef Nalepa (781204), Kazimierz Nieruchalski (780906), Marian Nowak (784377)

Was buried in the Polish Plot, Newark-on-Trent Cemetery, Nottinghamshire. Grave H 320b, but exhumed 27 April 1974. Reburied Hastings-on-Hudson, NY, USA

Courtesy Oleg MarinHastings-on-Hudson Cemetery New York USA
4 DyktyńskiBolesław st.sierż./F/Sgt780002Mechanik300DB
2001-02-07+ 931908-12-15ŁódźUr. w Kaliszu - Szef mechanikow 300DB do konca wojny. Przed 1939 r. sluzy w Dosw. Eskadrze PZL Losi - podczas kamp. wrześniowej jako mechanik Losia 72-101 (pilot Maciejewski- brak imiona) po wylądowaniu w Rumunii 17-9-39 r., wymontował pokładowy zegar, ktory w latach 1990-ch (sprawny) przekazał do Instytutu im. gen. W. Sikorskiego w Londynie - zmarł w Geelong 3220 VIC Australia. Pochowany na Barrabool Hills Cemetery 3221. (Po przybyciu do Australii, pracowal w Government Aircraft Factory przy produkcji bombowców Lincoln jako inspektor, potem podczas produkcji francuskich Mirage, szefem inspektorów). (inf. A.M.i dostawa zeg. do Inst.)
5 GolecMichałplut./F/Sgt782730Strzelec pokładowyKrzyz Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
1944-06-13281916-09-03Czerniewice23.05.1944 –RAF Faldingworth-„Lancaster”-LL857- lot bojowy, -bombardowanie Dordmund. Wskutek awarii silnika samolot zawrócił z trasy, zrzucając część bomb do morza. Podczas przymusowego lądowania zderzył się ze wzgórzem i rozbił się.Z załogi 5-ciu odniosło rany. Pozostałych 3-ch zginęło na miejscu. Plut. Michał Golec wyszedł z lekkim obrażeniem. – niecałe 3 miesiące później zginął nad Gelsenkirchen. – RAF Faldingworth–„Lancaster”- JA683 – bombard. Gelsenkirchen. Nad celem zestrz. przez nocnego myśliwca. – plut. Golec pochowany w Reichswald Forest, (3/6/31) Niemcy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-05-23 Lancaster LL857 BH-B RAF Faldingworth. Attack Dortmund. 1% moon. Took off 2240 22 May 1944 from Faldingworth but was obliged to turn back with engine trouble part of the bomb load being jettisoned in the sea. As the under-powered Lancaster made its approach to land it collided with the station's gunnery butts. Crew: Kapral Antoni LESZKOWICZ (P/704444) Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section J Grave 320B. Plutonowy Czeslaw RYBINSKI (P/780062) Newark-Upon-Trent Cemetery. Jan Ryszard Bychowski (709544), Michał Golec (782730), Władysław Mroczkowski (782609), Józef Nalepa (781204), Kazimierz Nieruchalski (780906), Marian Nowak (784377)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-06-12 300 Sqd Lancaster lll JA683 BH-S Took off 2321 from Faldingworth. Attacking Gelsenkirchen. 58% moon. Shot down by a night- fighter and crashed at Sondern 3 km N from Radevormwald. Claim by Ofw Herbert Giesecke 3/NJG3 - 30-50km South of Duisburg: 5,500m at 01:28. (Nachtjagd Combat Archive (12 May 1944 - 23 July 1944) Part 3 - Theo Boiten). Crew all buried Reichswald Forest War Cemetery : Podporucznik Kazimierz ANDRUSZKIEWICZ (P/2482) Joint grave. 27. G. 4-5., Podporucznik Henryk Marian BURKIEWICZ (P/2197) Ref : 27. G. 8., Plutonowy Michał GOLEC (P/782730) Ref : 27. G. 3. Podporucznik Eugeniusz JOZEFOWICZ (P/2412 : Joint grave. 27. G. 4-5. Plutonowy Lucjan KLUCHA (P/704558) Ref : 27. G. 2. Plutonowy Edward POROWSKI (P/784462): Joint grave. 27. G. 6-7. Kapral Jan Ernest SUMIGA (P/793195) Ref : Joint grave. 27. G. 6-7.

Polish Memorial Northolt UK

Reichswald Germany
6 KlimkówIgnacychor./W/O783850Bez specjalności1972-06-26+ 771895-02-05Bóbrkazmarł w Polskim Osiedlu w Penrhos – pochowany w Pwllheli Gwynedd Północna Walia (CH-48) UK
7 KliszRoman Stanisławkpt./F/LtP-0284ObserwatorVirtuti Militari

8425
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

216 Sqd
1944-06-03 Oran Algeria401904-11-13Przemyśl15.01.1943 – RAF Hemswell ”Wellington”-Z1378 - nocny lot bojowy na cele nieprzyjaciela – nad celem artyleria plot. uszkodziła samolot i raniła strzelca pokładowego – samolot lądował w Exeter. – wyszedł cało. 1944 zginął – RAF Africa-„Dakota”-FD866- lot transportowy. Wskutek ograniczonej widoczności samolot rozbił się o zbocze góry koło Sebdou, 40 mil od Tlemcen. Zginęli; kpt.pil.Roman S.Klisz, Kpt.Tadeusz S. Skarżyński, 3-ch lotników z RCAF oraz 11 pasażerów. Kpt R. Klisz został pochowany na cmentarzu amerykańskim w Oranie, Algier (2/1/G)


Le Petit Lac Cemetery, Algeria Plot E Row A Grave 6.
8 LeszkowiczAntonikpr./Sgt704444Strzelec pokład.300DB
1944-05-23211923-06-10Dołhinów– RAF Faldingworth-„Lancaster”-LL857- lot boj, -bombard. Dordmund. Wskutek awarii silnika samolot zawrócił z trasy, zrzucając część bomb do morza. Podczas przymus. lądowania zderzył się ze wzgórzem i rozbił się. Z załogi 5-ciu odniosło rany. Pozostałych 3-ch zginęło na miejscu. -Poch. na cment. w Newark (316/B/J) UK
9 MaciejLudwikst.sierż./W/O?PilotVirtuti Militari

11562
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

300DB
2007-03-12+ 911915-05-16Trąbin12.06.1941 – RAF Swinderby-„Wellington”-W5666- bombard. Dūsseldorf. Podczas lotu powrotnego samolot został zestrz. do morza około 35 mil na wschód od Anglii. Po pomyślnym wodowaniu, po 3 dniach zostali wyłow. z morza przez Niemców i osadz. w niewoli: S. Sędzik, W.J. Sojka, S. Kruk-Szuster, W. Weinberg i L. Maciej,.– Chor. pil. L. Maciej wykonał 13 lotów boj. do r.1941. Po zwol. z niewoli i zakoń. działań wojen., wyjechał razem z żoną Janiną (z d. Gwizdak(?), b. ochotn. PLSK (WAAF) 20.01.1949 do Argentyny a nast. 6.03.1961 do USA.- Zm. w San Pedro CA USA – prochy złoż. w Czechowicach-Dziedzicach na cmen. paraf. przy kościele Wspomożenia Wiernych k/Bielska-Białej Polska. - (info: Ch. Kropiński – 17.03.2012)
10 MroczkowskiWładysławplut./F/Sgt782609Mechanik300DB
1968-11-18+ 531915-05-25Warszawa23.05.1944 – RAF Faldingworth-„Lancaster”-LL857- lot bojowy, -bombard. Dortmund. Wskutek awarii silnika samolot zawrócił z trasy, zrzucając część bomb do morza. Podczas przym. lądowania zderzył się ze wzgórzem i rozbił się. Z załogi 5-ciu odniosło rany. Pozostałych 3-ch zginęło na miejscu. – wyszedł cało z lekkim obrażeniem - zmarł w Cleethoppes Linc’s UK
11 NalepaJózefsierż./W/O781204PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

1586 ESP (301DB)
1944-09-02231921-10-16Kraków23.05.1944 – RAF Faldingworth-„Lancaster”-LL857- lot boj, -bombard. Dortmund. Wskutek awarii silnika samolot zawrócił ztrasy, zrzucając część bomb do morza. Podczas przymus. lądowania zderzył się ze wzgórzem i rozbił się. Z załogi 5-ciu odniosło rany. Pozostałych 3-ch zginęło na miejscu, – wyszedł cało z lekkim obrażeniem -3 mies. później zginął nad Jugosławią. – RAF Brindisi-„Halifax”-BB389- lot boj. nad Polskę z pomocą dla Powst. Warszawskiego zestrz. przez artylerię plotn. i spadł koło Bački Brestovac. Uratował się tylko sierż. T.B. Jawor, który po trzech dniach dostał się do niewoli. Reszta załogi zginęła. - poch. na bryt. cmen. wojsk. w Belgradzie Jugosławia (3-8/6/A)
Polish Memorial Northolt UK

Belgrade Serbia (formerly Jugoslavia)
12 NieruchalskiKazimierzsierż. /W/O780906Pilot300DB
1980+ 591921-03-15Rawicz23.05.1944- RAF Faldingworth-„Lancaster”-LL857- lot boj. -bombard. Dortmund. Wskutek awarii silnika, samolot zawrócił z trasy, zrzucając część bomb do morza. Podczas przymus. lądowania, zderzył się ze wzgórzem. Z załogi 5-ciu odniosło rany. Pozostałych 3-ch zginęło na miejscu. – wyszedł cało z lekkim obrażeniem.- zmarł w Singapore. - brak daty zgonu.
13 NowakMariansierż./W/O784377Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
2005-12-14+ 911914-11-18Poznań23.05.1944 – RAF Faldingworth-„Lancaster”-LL857- lot boj. -bombard. Dortmund. Wskutek awarii silnika samolot zawrócił z trasy, zrzucając część bomb do morza. Podczas przymus. lądowania zderzył się ze wzgórzem i rozbił się. Z załogi 5-ciu odniosło rany. Pozostałych 3-ch zginęło na miejscu. – Wyszedł cało z lekkim obrażeniem - zmarł w 2005 w Nowym Sączu Polska
14 RybińskiCzesławplut./Sgt780062Mechanik pokładowy300DB
1944-05-23301914-05-14BakinyRAF Faldingworth-„Lancaster”-LL857- lot boj. -bombard. Dortmund. Wskutek awarii silnika samolot zawrócił z trasy, zrzucając część bomb do morza. Podczas przymus. lądowania zderzył się ze wzgórzem i rozbił się. Z załogi 5-ciu odniosło rany. Pozostałych 3-ch zginęło na miejscu. Pochowani w Newark 316/B/I) UK.
15 SawiczTadeusz Władysławmjr/S/LdrP-0596Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8359
DFC

DFC (USA)


Krzyż Walecznych (x4)

Air Medal (Oak Leaf USA)

Vliegerkruis (Netherlands)

303DM
2011-10-19+ 971914-02-13WarszawaUr w Warszawie. - Abs. IX Promocji SPL. Po ukoń. w 1936 roku przydz. do 1PL w Warszawie. W roku 1938 na corocznych zawodach lot. myśl. zdobył indywid. nagrodę d-cy lotnictwa gen.pil. L. Rayskiego, za najlepszy wynik w wyszk. pilotażowym. W kamp. wrześ. 1939 roku walczył w 114 Esk. Myśl., należącej do IV/1 Dyw. Myśl. Brygady Pośc. Po zestrz. por. Szałowskiego został mian. d-cą 114 eskadry. 14 września dokonał wspaniałego wyczynu: sam. przeleciał trasę Młynów (Wołyń) – Warszawa z rozkazami Nacz. Wodza dla d-cy obrony Warszawy gen. J. Rómmla i d-cy Armii „Poznań” – gen. T. Kutrzeby, dow. oddziałami polskimi w bitwie nad Bzurą. W Warszawie lądował na lotnisku mokotowskim pod silnym ostrzałem niem. broni masz. Nast. dnia wystar. przed świtem w drogę powr., również pod ogniem npla. 17 września odleciał do Rumunii prowadząc cały rzut powietrz. Brygady Pośc. Uniknąwszy internowania, przez Jugosławie i Włochy dotarł do Francji. Po przeszkoleniu na francuskim sprzęcie wcielony do Gr.Ch. III/10. Po kapitulacji Francji, przez Algier, Casablankę, Gibraltar przedostał się do W. Brytanii. - W czasie od 01.07. do 31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. - 25.09.1942 Dow-ca 315DM ”Dęblińskiego” - 05.06.1944 Dow-ca 3. Pol. Skrz. Myśl. Zestrzelił 4 samoloty. Po zakończ. działań wojen. osiedlił się w Kanadzie. - (Toronto ON) ● gen. Bryg pil. Vlieger Cruis (Holenderski DFC) – Zmarł w Kanadzie, jako ost. z Pols. pilotów bior. udział w Bitwie o Wielką Brytanię. Urna z Prochami gen. Sawicza została złoż. 30 listopada 2011 na Cmen. Wojsk. na Powązkach w Warszawie Polska.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd April 1941.

Polish officers, who flew with the 61st Fighter Squadron USAAF, stand with Lieutenant-Colonel Frances S. Gabreski, CO of the 61st FS, 56th Fighter Group, at Boxted air base. Left to right they are: Squadron Leader Bolesław Michał Gładych, Flight Lieutenant Tadeusz Sawicz, Lieutenant-Colonel Francis S. Gabreski, Flight Lieutenant Zbigniew Janicki, Flight Lieutenant Tadeusz Andersz and Flight Lieutenant Witold Lanowski.

During the war he had claimed 3 confirmed victories and 3 and a half damaged.

Sikorski's Tourists. Romania 1939. Left to right: Hieronim Dudwał (one of top-scoring Polish fighters of the 1939 campaign, he was killed in France in June 1940), Tadeusz Sawicz, Jerzy Czerniak (killed over France in 1941 with 315 Squadron) and Włodzimierz Klawe (flew in combat in France and Britain). (courtesy Wojtek Mausiak via Arma Hobby)Powązki Cemetery
16 SkarżyńskiTadeusz Stanisławkpt./F/Lt76816PilotVirtuti Militari

9389
216 Sqd
1944-06-03271917-11-04SzczuczynUr. w Szczucinie, woj. białostockie. - Abs. XIII Promocji SPL, - ukoń. w 1939 z 98 lokatą. Z Rumunii przez Liban, Francję przybył w marcu 1940 do W. Brytanii. Po przesz. w 18 OTU dostał przydział do 304DB, gdzie wykonał 40 lotów boj. - 27.10.1941 –RAF Lindholme (304) „Wellington”-W5720- – nalot na Hamburg, na skutek uszk. silnika wodował 19 km od brzegu koło Cromer – po 17-tu godz. pobytu na wodzie został uratowany przez angielską łódź ratunkową. Przenies. pod koniec 1943 do 3 ADU. - 1944 zginął – RAF Afryka-„Dakota”-FD866- lot transport. - jako pasażer. Wskutek ogran. widoczn. samolot rozbił się o zbocze góry koło Sebdou, 40 mil od Tlemcen. Zginęli; kpt.pil.Roman S.Klisz, kpt.T. S. Skarżyński, 3-ch lotników z RCAF oraz 11 pasażerów- kpt. T. S. Skarżyński został poch. na cmen. ameryk. w Oranie, Algieria (1/1/G)
17 SkibaFranciszekmjr/F/LtP-0815Pilot306DM
1984-03-17+ 771907-08-05PobitnoAbsolwent V Promocji. –Po zakończeniu w 1931 roku przeniesiony do 6PL we Lwowie. Po 1939 roku przedostał się do Francji, gdzie był dowódcą klucza w I/55 Gr.Ch. – W Anglii przydzi. do organiz. się 306DM. W 1941 roku ze względu na zły stan zdrowia, przesunięty do lotn. bomb. (304DB). W 1944 roku powrócił do latania boj., jako dowódca eskadry w 305DB. - Zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu Putney Vale SW15 UK
18 ZałęskiChester Antony.sierż./W/O782047Strzelec pokładowy(US Cit.)300DB
2005-08-09+ 1921-08-03Baltimore06.03.1943 – RAF Hemswell-„Wellington”-BK150- lot boj, bombard. Essen. Samolot został zestrz. przez art. plotn. k/Mönchen Gladbach. Członkowie załogi: K. Romaniszyn, M. Woźniak, Z. Abramik i Ch. Zaleski dostali się do niewoli. Zginął obserwator ppłk.Jan Jankowski, sierż. Ch. Załęski zmarł w MD USA.

Results 1 to 18 of 18.

(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English from the drop-down menu.)

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2022 Aircrew Remembered and owned or managed by us
and should not be used without prior permission.


Counter

Top