AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic Allied Losses RAAF Allied Losses RNZAF USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Allied Losses RCAF Allied Losses Polish Archiwum Polish

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in a muti-decadal collaboration with Andrew Mielnik involving extensive contributions, corrections and amendments from him, which were further enhanced by Mr. Mielnik for 9 years after Mr. Krzystek's death in 2013 right up to his own passing in March 2022. Developed by Aircrew Remembered from Mr. Mielnik's notes into a searchable database format and further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors. Dedicated to the memory of these dedicated researchers and chroniclers

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations. We also acknowledge our debt to the listakrzystka site for its extensive collection of various aspects of the Polish Air Force in the West.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “beda

#Nazwisko/ Name (↑)Imie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ Unit (↑)DataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ Born (↑)Miejsce Birthplace******************Notatka/Notes******************PhotoLinks
1 BedaAntonikpt. / F / LtP-1900 793548Pilot Battle of BritainKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x4)

Croix de Guerre (France)
302DB

87 Sqd RAF

307DMN

216 Sqd RAF

301DB

304DB
1960+ 481912-05-20Ur. w Łodzi – W roku 1934 zdecydował się na służbę zawodową w lotnictwie. Po skończeniu kursu pilotażu, w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Dęblinie pełni obowiązki instruktora pilotażu. Po kampanii wrześniowej 1939 roku, przez Rumunię przedostał się do Francji, gdzie walczyl w skladzie klucza „Grupy Montpellier”. Po upadku Francji zostaje ewakuowany do W. Brytanii, gdzie po przeszkoleniu w 1940 roku otrzymal przydział do 302DM „Poznańskiego” – 01.07/31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. W roku 1941 zostaje skierowany do 87DM RAF a w kwietniu 1942 do 307DMN „Lwowskich Puchaczy”. Po zakończeniu lotów boj. latał w 216DT RAF. W roku 1945 otrzymuje przydzial do 301DB a w styczniu 1946 do 304DB Coastal Command (Obrony Wybrzeża). Po zwolnieniu z lotnictwa emigruje do USA a następnie do Kanady. - zmarł w Kanadzie _Brak daty zgonu.

Sergeant Antoni Beda of No. 87 Fighter Squadron RAF in the cockpit of his Hurricane, named "Agra, United Provinces", at RAF Colerne, 4 December 1941.

2 TrybulecHenryk Józefst.sierż./W/O780205PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

317DM

87 Sqd RAF

533 Sqd RAF
308DM

302DM

1993-03-18+ 801912-02-08Radomyśl Wlk.zmarł w Leomingston Spa UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: " Henryk Józef Trybulec – 1912-1993 – was one of the most experienced Polish Air Force pilots. Born in Radomyśl Wielki near the Mielec town, where a big aviation factory was built. Graduated high school in Mielec and in served obligatory military service in 32 Liasion Squadron in 3rd Aviation Regiment in Poznań. In 1934 he graduated advanced pilot course in Grudziądz . From 1936 to 1939 Trybulec served as pilot training instructior in Ławica airfield in Poznań. He fought in September Campaign 1939 with 32 Reconnaissance Squadron in Army Łodź. He conducted dangerous recce sorties over German Panzer colums advancing towards Warsaw. Trybulec flew PZL 23 Karaś as well as obsolete RWD-8 aeroplanes. According to his personal notes he completed 1950 flying hours in Poland. In Britain he has served several training units: 15 OTU, 10 B&GS, 55 OTU. October 1941 he became operational in 317 Sqd. Served with following units: 87 Squadron RAF – March 1942 – September 1942, 533 Squadron RAF – September 1942 – December 1942, 308 Polish Squadron – December 1942 – March 1944, 302 Polish Squadron – October 1944 – July 1946. With Polish Air Force in Britain Henryk flew: 55 combat sorties/ 95.5 hours, 38 operational sorties / 46.5 hours. 14 hours and 55 minutes night flights. After the war he could not return to communist Poland and married Isabelle Bridges. (With 87 Squadron RAF there also served other Polish fighters: F/Sgt Antoni Beda F/O Antoni Waltoś (KIA in first air raid on Operation Jubilee, 19 August 1942)) (Courtesy http://armahobbynews.pl)Tachbrook UK

Results 1 to 2 of 2.

(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English from the drop-down menu.)

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2022 Aircrew Remembered and owned or managed by us
and should not be used without prior permission.


Counter

Top