AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic Allied Losses RAAF Allied Losses RNZAF USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Allied Losses RCAF Allied Losses Polish Archiwum Polish

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in a muti-decadal collaboration with Andrew Mielnik involving extensive contributions, corrections and amendments from him, which were further enhanced by Mr. Mielnik for 9 years after Mr. Krzystek's death in 2013 right up to his own passing in March 2022. Developed by Aircrew Remembered from Mr. Mielnik's notes into a searchable database format and further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors. Dedicated to the memory of these dedicated researchers and chroniclers

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations. We also acknowledge our debt to the listakrzystka site for its extensive collection of various aspects of the Polish Air Force in the West.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “"R1716"

#Nazwisko/ Name (↑)Imie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ Unit (↑)DataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ Born (↑)Miejsce Birthplace******************Notatka/Notes******************PhotoLinks
1 KrawczykStanisławpor./F/OP-1347PilotVirtuti Militari

9693
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

304DB
1942-11-01301912-10-10Komorowice1942 zginął – RAF Docking-„Wellington”-R1716 - lot bojowy, patrolowanie Zatoki Biskajskiej i zwalczanie niemieckich okrętów podwodnych. Samolot prawdopodobnie został zestrzelony do morza przez niemieckiego myśliwca. Zginęła cała załoga w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-05-05 Wellington ll Z8599 SM-R 305 Sq Took off Lindholm 2214 to bomb Stuttgart. Intercepted by Oberleutnant Wilhelm Herget of Stab II./NJG 4, flying a Messerschmitt Bf 110. Pilot ordered crew to bale out. Unfortunately one crew member said that he had left his parachute back at base. Plt Lt Off Krawczyk gave him his parachute without hesitation. Despite his wounds Krawczyk made an emergency-landing and evaded. Awarded the Virtuti Militari (5th Class). Crew: Pilot:P-1347 Fg Off Stanislaw Krawczyk - Evaded PAO Pyrenees to Barcelona June 1942, Pilot: (784143) Sgt Wacław Czekalski - Evaded Comete Pyrenees June 1942, Nav: (76625) Fg Off Alojzy Szkuta - Evaded to Switzerland PAO Pyrenees June 1942, W/Op: (792851) Sgt Edward Mikołaj Siądecki - Evaded Comete Pyrenees June 1942, A/G: (P-0148) Plt Off Kazimierz Rowicki - Evaded Comete Pyrenees Sep 1942, A/G: (781566) Sgt Ludwig Czarnecki (Broke his leg) PoW
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-11-01 Wellington 1c R1716 304 Sqd- RAF Docking- patrolling the Bay of Biscay fighting German submarines The plane likely shot down by German fighter(s). The entire crew lost without trace at sea. Crew: Krawczyk Stanisław P.1347 Pilot, Rogla-Sobieszczański Jan P.784042 W/Op, Sasal Zygmunt P.780739 A/G, Skorobohaty Ignacy P.1455 Pilot, Szkuta Alojzy P.76625 Nav, Wodziński Mieczysław P.1667 A/GPolish Memorial Northolt UK
2 Rogala-SobieszczańskiJankpr./Sgt784042Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

304DB
1942-11-01221920-05-16CindaoRAF Docking-„Wellington”-R1716 - lot boj, patrol. Zatoki Biskajskiej i zwalcz. niem. okrętów podwodnych. Samolot prawdopod. został zestrz. do morza przez niem. myśliwca. Zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 305 Sqd Wellington ll Z8537 SM-Y from RAF Lindholme Homebound ran short of petrol after being hit flak and with failing engines the aircraft was put down 12 miles off Spurn Head. The crew was rescued. Pilot: P-0636 Fg Off Gerard Roman Izydor Kunowski , 2nd Pilot:782698 Sgt Jan Drobny, Observer:P-0109 Fg Off Antoni Władysław Kiewnarski, Wireless Operator:784042 Sgt Jan Rogala-Sobieszczański , Air Gunner:P-2811 / 793180 Sgt Mieczysław Józef Klisiewicz, Air Gunner:784113 Sgt Mieczysław Kazimierz Galas.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-11-01 Wellington 1c R1716 304 Sqd- RAF Docking- patrolling the Bay of Biscay fighting German submarines The plane likely shot down by German fighter(s). The entire crew lost without trace at sea. Crew: Krawczyk Stanisław P.1347 Pilot, Rogla-Sobieszczański Jan P.784042 W/Op, Sasal Zygmunt P.780739 A/G, Skorobohaty Ignacy P.1455 Pilot, Szkuta Alojzy P.76625 Nav, Wodziński Mieczysław P.1667 A/GPolish Memorial, Northolt UK
3 SasalZygmuntkpr./Sgt780739Strzelec pokładowyVirtuti Militari

8282
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

304DB
1942-11-01261916-02-25Gąsawy Rządowe– RAF Docking-„Wellington”-R1716 - lot boj, patrol. Zatoki Biskajskiej i zwalczania niem. okrętów podw. Samolot prawdop. został zestrz. do morza przez niem. myśliwca. - Cała załoga zginęła w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-11-01 Wellington 1c R1716 304 Sqd- RAF Docking- patrolling the Bay of Biscay fighting German submarines The plane likely shot down by German fighter(s). The entire crew lost without trace at sea. Crew: Krawczyk Stanisław P.1347 Pilot, Rogla-Sobieszczański Jan P.784042 W/Op, Sasal Zygmunt P.780739 A/G, Skorobohaty Ignacy P.1455 Pilot, Szkuta Alojzy P.76625 Nav, Wodziński Mieczysław P.1667 A/GPolish Memorial Northolt UK
4 SkorobohatyIgnacymjr/S/LdrP-1455PilotVirtuti Militari

8116
Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

304DB
1942-11-01441898-01-21Nieśwież– RAF Docking-„Wellington”-R1716 - lot boj, patrolowanie Zatoki Biskajskiej i zwalczania niem. okrętów podw. Samolot prawdopod. został zestrz. do morza przez niem. myśliwca. Zginęła cała załoga w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-11-01 Wellington 1c R1716 304 Sqd- RAF Docking- patrolling the Bay of Biscay fighting German submarines The plane likely shot down by German fighter(s). The entire crew lost without trace at sea. Crew: Krawczyk Stanisław P.1347 Pilot, Rogla-Sobieszczański Jan P.784042 W/Op, Sasal Zygmunt P.780739 A/G, Skorobohaty Ignacy P.1455 Pilot, Szkuta Alojzy P.76625 Nav, Wodziński Mieczysław P.1667 A/GPolish Memorial Northolt UK
5 SzkutaAlojzykpt./F/O76625ObserwatorVirtuti Militari

12081
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

304DB
1942-11-01321910-01-29ToszonowiceAbs. V Promocji. Po ukoń. w 1931 roku przydziel. do 1PL w Warszawie. W Anglii po przesz. latał wpierw w 301DB. W 1940 w locie boj. nad Belgią, zestrz. – uratował się skokiem ze spadoch. Przez Francję, Hiszpanię, Gibraltar przy pomocy franc. ruchu oporu wrócił do Anglii. – Przydziel. do 304DB w 1942 zginął – RAF Docking-„Wellington”-R1716- patrolow. Zatoki Biskaj. i zwalczania niem. okrętów podwod. Prawdopod. został zestrz. do morza przez niem. myśl. Zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs. 305 DB 1942-05-05 Wellington ll Z8599 SM-R Took off Lindholm 2214 to bomb Stuttgart. Intercepted by Oberleutnant Wilhelm Herget of the Stab II./NJG 4, flying a Messerschmitt Bf 110. The pilot ordered the crew to bale out. Unfortunately one crew member said that he had left his parachute back at base. Plt Lt Off Krawczyk gave him his parachute without hesitation. Despite his wounds Krawczyk made an emergency-landing back in England. He was awarded the Virtuti Militari (5th Class). Szkuta was evader. Died 01.11.1942
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-11-01 Wellington 1c R1716 304 Sqd- RAF Docking- patrolling the Bay of Biscay fighting German submarines The plane likely shot down by German fighter(s). The entire crew lost without trace at sea. Crew: Krawczyk Stanisław P.1347 Pilot, Rogla-Sobieszczański Jan P.784042 W/Op, Sasal Zygmunt P.780739 A/G, Skorobohaty Ignacy P.1455 Pilot, Szkuta Alojzy P.76625 Nav, Wodziński Mieczysław P.1667 A/GPolish Memorial Northolt UK
6 WodzińskiMieczysław Sebastianpor./F/OP-1667Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

304DB
1942-11-01301912-12-26Gostyń11.07.1942 – RAF Bramcote-„Wellington”-Z1072- lot trening. Po powtór. starcie jeden z silników nagle zatrzymał się i samolot zwalił się na skrzydło i zapalił się na lotnisku Bramcote. Zginęli: Michał Mazurkiewicz, pasażer z wojsk lądowych ppor. Jan Pietraszek i pilot Antoni Kosturkiewicz. Wyszli bez obrażeń: Henryk Franczak, Feliks Jaruszewski, i Konrad Ziółkowski. Lekko ranni: Jan Szpek, Jan Adamczyk, Włodzimierz Pęski i Mieczysław Wodziński. 1942 zginął – RAF Docking-„Wellington”-R1716- lot boj, patrolow. Zatoki Biskajskiej i zwalcz. niem. okrętów podw. Samolot prawdopod. został zestrz. do morza przez niem. myśl.. Zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-11 Wellington 1c Z1072 304 Sqd. Take off RAF Bramcote after visiting 18 OTU. After another re-start, one of the engines suddenly stopped and the plane collapsed on the wing and caught fire and crashed at Bulkingon. Died: Michał Mazurkiewicz (Pilot) (buried Newark) and Antoni Kosturkiewicz (2nd Pilot) (buried Newark) plus Sec. Jan Pietraszek (a passenger from Polish Land Forces and cousin of Mazurkiewicz ). Without injuries: Henryk Franczak, Feliks Jaruszewski and Konrad Ziółkowski (pilot). Slightly injured: Jan Szpek, Mieczysław Wodziński, Jan Adamczyk and Włodzimierz Pęski.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-11-01 Wellington 1c R1716 304 Sqd- RAF Docking- patrolling the Bay of Biscay fighting German submarines The plane likely shot down by German fighter(s). The entire crew lost without trace at sea. Crew: Krawczyk Stanisław P.1347 Pilot, Rogla-Sobieszczański Jan P.784042 W/Op, Sasal Zygmunt P.780739 A/G, Skorobohaty Ignacy P.1455 Pilot, Szkuta Alojzy P.76625 Nav, Wodziński Mieczysław P.1667 A/GPolish Memorial Northolt UK

Results 1 to 6 of 6.

(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English from the drop-down menu.)

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2022 Aircrew Remembered and owned or managed by us
and should not be used without prior permission.


Counter

Top