AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic Allied Losses RAAF Allied Losses RNZAF USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Allied Losses RCAF Allied Losses Polish Archiwum Polish

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in a muti-decadal collaboration with Andrew Mielnik involving extensive contributions, corrections and amendments from him, which were further enhanced by Mr. Mielnik for 9 years after Mr. Krzystek's death in 2013 right up to his own passing in March 2022. Developed by Aircrew Remembered from Mr. Mielnik's notes into a searchable database format and further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors. Dedicated to the memory of these dedicated researchers and chroniclers

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations. We also acknowledge our debt to the listakrzystka site for its extensive collection of various aspects of the Polish Air Force in the West.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “"ME744"

#Nazwisko/ Name (↑)Imie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ Unit (↑)DataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ Born (↑)Miejsce Birthplace******************Notatka/Notes******************PhotoLinks
1 BransztedJanppor. / P / OP-2721BombardierKrzyz Walecznych (x2 - 1 posthumous)

Medal Lotniczy

300DB
1945-02-03301915-02-191945 zginął – RAF Faldingworth-“Lancaster”-ME744- lot bojowy bombardowanie Wiesbaden. W pobliżu celu samolot został zestrzelony przez obronę plotn. i rozbił się w Rambach. Uratował sie tylko sierż. T. Mąsiorski - został wzięty do niewoli. Reszta załogi zginęła. - pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Bad Tölz Durnbach, Niemcy (17/F/5)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1945-02-02 ME744 BH-P. Took off Faldingworth 21.04 to bomb Wiesbaden . Shot down by anti-aircraft fire over target and crashed in a wooded area near Rambach, in the north east suburbs of Wiesbaden. Location : Germany.Polish Memorial Northolt UK

Durnbach Germany
2 JurewiczFelikskpr./F/Sgt705695Radio operator pokł.Krzyz Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

300DB
1945-02-03341911-01-27MagazynRAF Faldingworth-“Lancaster”-ME744- lot bojowy bombardowanie Wiesbaden. W pobliżu celu samolot został zestrzelony przez obronę plotn. i rozbił się w Rambach. Uratował się tylko sierż.T. Mąsiorski - został wzięty do niewoli. Reszta załogi zginęła. - poch. na bryt. cment. wojskowym w Bad Tölz Durnbach. Niemcy (20-21/5/F) Niemcy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1945-02-02 ME744 BH-P. Took off Faldingworth 21.04 to bomb Wiesbaden . Shot down by anti-aircraft fire over target and crashed in a wooded area near Rambach, in the north east suburbs of Wiesbaden. Location : Germany.Polish Memorial Northolt UK

Durnbach Germany
3 KapciukZdzisławppor./F/LtP-2575PilotKrzyz Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

300DB
1945-02-03241921-01-25Magazyn, Litwa1945 zginął – RAF Faldingworth-“Lancaster”-ME744- lot bojowy, bombardowanie Wiesbaden. W pobliżu celu samolot został zestrzelony przez obronę plotn. i rozbił się w Rambach. Uratował sie tylko sierż.T. Mąsiorski – został wzięty do niewoli. Reszta załogi zginęła. – poch. na bryt. cment. wojskowym w Bad Tölz Durnbach, Niemcy (16/5/F)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1945-02-02 ME744 BH-P. Took off Faldingworth 21.04 to bomb Wiesbaden . Shot down by anti-aircraft fire over target and crashed in a wooded area near Rambach, in the north east suburbs of Wiesbaden. Location : Germany.


4 MąsiorskiTadeuszplut./W/O706100Strzelec pokładowyKrzyz Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
300DB
2007-01-01+ 891917-10-12Laskowa, Bielsko-Biała21.02.1945 – RAF Faldingworth-“Lancaster”-ME744- lot boj. bombard. Wiesbaden. W pobliżu celu samolot został zestrz. przez obronę plotn. i rozbił się w Rambach. Uratował sie tylko sierż.T. Mąsiorski – został wzięty do niewoli. Reszta załogi zginęła. – zmarł w 2007r. w Newtown PA USA – poch. w Doylestown na cmen. Nat. Shrine of Częstochowa PA (info:T. Kamycki NY 14.03.2010)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1945-02-02 ME744 BH-P. Took off Faldingworth 21.04 to bomb Wiesbaden . Shot down by anti-aircraft fire over target and crashed in a wooded area near Rambach, in the north east suburbs of Wiesbaden. Location : Germany.

Polish Memorial Northolt UK

Doylestown - Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej USA
5 ModroZygmuntpor./F/OP-2150Strzelec pokładowyVirtuti Militari

8234
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

307DMN

305DB

300DB

1945-02-03301915-12-03WarszawaRAF Faldingworth-„Lancaster”- ME744 - lot boj. bombard. Wiesbaden. W pobliżu celu samolot został zestrz. przez niem. artylerię plotn. Uratował się tylko plut. Tadeusz Mąsiorski (dostał się do niewoli). Reszta załogi zginęła. –por.Z. Modro został poch. na brytyjskim cmen. wojsk. w Bad Tölz Durnbach, (18/5/F) Niemcy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Took off from Faldingworth 21.04 2 February 1945 on an Operation to bomb Wiesbaden . Shot down by anti-aircraft fire over target and crashed in a wooded area near Rambach, in the north east suburbs of Wiesbaden. Location : Germany.Polish Memorial Northolt UK

Durnbach Germany
6 RederRomanplut./Sgt704322NawigatorKrzyz Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

300DB
1945-02-03231922-01-01Lwów– RAF Faldingworth-“Lancaster”-ME744- lot boj, bombard. Wiesbaden. W pobliżu celu samolot został zestrz. przez obronę plotn. i rozbił się w Rambach. Uratował sie tylko sierż.T. Mąsiorski - został wzięty do niewoli. Reszta załogi zginęła. - pochowany na brytyjskim cmen. wojskowym w Bad Tölz Durnbach, Niemcy (15/5/F) Niemcy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1945-02-02 ME744 BH-P. Took off Faldingworth 21.04 to bomb Wiesbaden . Shot down by anti-aircraft fire over target and crashed in a wooded area near Rambach, in the north east suburbs of Wiesbaden. Location : Germany. No known gravePolish Memorial Northolt UK


Runnymede UK
7 WilkBronisławsierż./Sgt780026Mechanik pokładowyKrzyz Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

300DB
1945-02-031916-07-06OpocznoZginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-ME744- lot boj, bombard. Wiesbaden. W pobliżu celu samolot został zestrz. przez niem. art. plotn. Uratował się tylko plut. Tadeusz Mąsiorski (dostał się do niewoli). Reszta załogi zginęła. – poch. na bryt. cmen. wojsk. w Bad Tölz, Durnbach, (20-21/5/F) Niemcy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1945-02-02 ME744 BH-P. Took off Faldingworth 21.04 to bomb Wiesbaden . Shot down by anti-aircraft fire over target and crashed in a wooded area near Rambach, in the north east suburbs of Wiesbaden. Location : Germany.Polish Memorial Northolt UK

Durnbach Germany

Results 1 to 7 of 7.

(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English from the drop-down menu.)

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2022 Aircrew Remembered and owned or managed by us
and should not be used without prior permission.


Counter

Top