AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic Allied Losses RAAF Allied Losses RNZAF USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Allied Losses RCAF Allied Losses Polish Archiwum Polish

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in a muti-decadal collaboration with Andrew Mielnik involving extensive contributions, corrections and amendments from him, which were further enhanced by Mr. Mielnik for 9 years after Mr. Krzystek's death in 2013 right up to his own passing in March 2022. Developed by Aircrew Remembered from Mr. Mielnik's notes into a searchable database format and further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors. Dedicated to the memory of these dedicated researchers and chroniclers

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations. We also acknowledge our debt to the listakrzystka site for its extensive collection of various aspects of the Polish Air Force in the West.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “Kustrzynski

#Nazwisko/ Name (↑)Imie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ Unit (↑)DataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ Born (↑)Miejsce Birthplace******************Notatka/Notes******************PhotoLinks
1 GutowskiZbigniewkpt./F/LtP-0554PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

302DM
2016-03-31+ 1916-12-03WarszawaUr. w Warszawie. Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 89 lokatą. We Francji należy do grupy myśliwskiej w m. Blida - Afryka Płn. (03-06.1940). W W. Brytanii po przeszkoleniu w 56 OTU zostaje przydzielony 05 czerwca 1941 do 302DM. Zestrzelony 08.11.1941 w locie na osłonę bombowców atakujących węzeł lotnisk St.Omer. – Dostał się do niewoli niemieckiej. Po wyzwoleniu zamieszkał w Montrealu Quebec i tu zmarł, Kanada -brak dalszych wiadomości.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd November 1941


Zbigniew Gutowski is third from the left in this picture taken in Stalag Luft III. Mickiewicz is the first man on the left. Zbigniew Kustrzynski is the tall man in the back row, fifth from left. All of these men were Polish officers at SL3. PoW Danny Krol, murdered after the Great Escape, is in the front row, second from the left.

2 KrólStanisław Zygmunt 'Danny'kpt./F/LtP-0237Pilot
DFC

Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

4 Sqd
1944-04-12281916-03-22Zagorzyceur. w m. Zagorzyce woj. kieleckie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 96 lokatą. We Francji jest w Ośrodku Wyszk. Myśl. w Bordeaux do czerwca 1940. W W. Brytanii po przeszkoleniu w 7 OTU otrzymał przydział do 74DM RAF - Zginął – RAF Gravesend-„Spitfire”-W3263- W dniu 02.07.1941 wykonał lot bojowy w składzie dywizjonu z zadaniem osłony bombowców lecących nad Francję. Zestrzelony w pojedynku z Me-109, został wzięty do niewoli i osadzony w stalagu Luft III Sagan (Żagań) z numerem jenieckim 1392. Brał udział w ucieczce 50 alianckich lotników z tego obozu. Schwytany przez gestapo, został rozstrzelany. – Urnę z prochami złożono na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Poznaniu (1/H) Polska
Added by Stefan Pietrzak Youngs:


Zbigniew Gutowski is third from the left in this picture taken in Stalag Luft III. Mickiewicz is the first man on the left. Zbigniew Kustrzynski is the tall man in the back row, fifth from left. All of these men were Polish officers at SL3. PoW Danny Krol, murdered after the Great Escape, is in the front row, second from the left.3 KustrzyńskiZbigniew 'Zbishek'kpt./F/Lt76718Pilot Battle of BritainKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
111 Sqd RAF

607 Sqd RAF

303DM

1996-09-09+ 851911-09-18Moskwa-zmarł w Montrealu Quebec Kanada – prochy złożone w rodzinnym grobie w Polsce 01.07. 31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd November 1940. Born in Moscow to Polish parents 18 September 1911. Joined the Polish Air Force in 1934. 1 September 1939 in a 'Pursuit Brigade' defending. Warsaw. To England via Romania and France. Into RAFVR in January 1940. 15 EFTS Carlisle then 6 OTU Sutton Bridge. Converted to Hurricanes, posted to 111 Sqd at Debden on 1 September 1940, to 607 Sqd at Tangmere on the 14 September. Joined 303 Sqd at Leconfield on 12 November 1940. 4th April 1942 escort for twelve Bostons attacking St. Omer railway station. Bounced by Me109s and Fw190s In Spitfire Vb AB824 shot down 2 x Fw190s but himself shot down. Captured. On 1 February 1945 escaped from a PoW farm working party in company with W/Cdr. Stanford Tuck in story recounted in Tuck's biography 'Fly For Your Life'. Found by Red Army two weeks later and spent some time fighting alongside them. Reached the British Embassy in Moscow. Emigrated to Canada. Died on 9th September 1996, buried in Łodz, Poland.


Zbigniew Gutowski is third from the left in this picture taken in Stalag Luft III. Mickiewicz is the first man on the left. Zbigniew Kustrzynski is the tall man in the back row, fifth from left. All of these men were Polish officers at SL3. PoW Danny Krol, murdered after the Great Escape, is in the front row, second from the left.Burial in Warszawa
4 MickiewiczBronisławkpt./F/LtP-0338PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

303DM

316DM

315DM

307DM

+ 1907-07-09Nowe Troki?RPA - Zestrzelił samolotów: 2/0/0.- brak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd October 1940. 25 March 1941 joined newly-formed 316 Sqd. 26 April 1941 left to join 315 Sqd. PoW. Zbigniew Gutowski was a member of the Escape Organization in Stalag Luft 3. With Bronislaw Mickiewicz and Zbigniew Kustrzynski, he designed the trap doors to escape tunnels Tom, Dick and Harry.

Settled in South Africa after the war


Zbigniew Gutowski is third from the left in this picture taken in Stalag Luft III. Mickiewicz is the first man on the left. Zbigniew Kustrzynski is the tall man in the back row, fifth from left. All of these men were Polish officers at SL3. PoW Danny Krol, murdered after the Great Escape, is in the front row, second from the left.

Results 1 to 4 of 4.

(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English from the drop-down menu.)

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2022 Aircrew Remembered and owned or managed by us
and should not be used without prior permission.


Counter

Top