AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic Allied Losses RAAF Allied Losses RNZAF USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Allied Losses RCAF Allied Losses Polish Archiwum Polish

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in a muti-decadal collaboration with Andrew Mielnik involving extensive contributions, corrections and amendments from him, which were further enhanced by Mr. Mielnik for 9 years after Mr. Krzystek's death in 2013 right up to his own passing in March 2022. Developed by Aircrew Remembered from Mr. Mielnik's notes into a searchable database format and further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors. Dedicated to the memory of these dedicated researchers and chroniclers

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations. We also acknowledge our debt to the listakrzystka site for its extensive collection of various aspects of the Polish Air Force in the West.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “Kowalski and jan

#Nazwisko/ Name (↑)Imie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ Unit (↑)DataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ Born (↑)Miejsce Birthplace******************Notatka/Notes******************PhotoLinks
1 DąbrowskiSylwester (Kowalski) Janst.szer./AC1708087Bez specjalności1918-07-24brak danych1946 Polska
2 HmeniaJansierż./W/O794584Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

300DB
1982+ 681914-03-08brak danych18.08.1942 – RAF Ingham-„Wellington” –Z1409- lot bojowy – bombardowanie Osnabrück. Samolot został zestrzelony przez nocnego myśliwca, rozbił się w Emlichheim (Niemcy) przy granicy holenderskiej. Wskutek odniesionych ran zginął pilot Konderak. Reszta załogi dostała się do niewoli. (Luft L6 Heydekrug). J. Hmenia - brak daty zgonu
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-08-08 Wellington Z1409 BH-A lV Taking off at 21:57 hrs RAF Ingham one of 7 from the squadron to bomb Osnabrück with a combined force of just 139 aircraft. Far smaller than was expected for this the planned first 'Pathfinder' operation of the war. Many squadron commanders reported that their units were unready which resulted in this operation being carried out in the standard way. Wellington Z1409 BH-A crashed at Emlichheim (some reports state that it was close to the village of Coevorden) at 01:45hrs. It was contested by Oblt. Herbert Lutje of 8/NJG1 and by Flak of the 8th Flak Division. It was later confirmed on the 01st December 1944 that Oblt. Herbert Lutje was credited with the Victory. All five crew survived but the pilot Sgt. Konderak later died of his injuries. Most records, including Polish, show that he died on the 22nd of August 1942 however, the CWGC list him as dying of his injuries on the 18th August. The four remaining crew were taken PoW. Crew: Jan Hmenia 794584 A/G PoW 25642 Camp: Stalag Luft Heydekrug, Izydor Konderak 782574 Pilot Killed buried Reichwald, Henryk Kowalski 792306 W/Op Survived, Władysław Vandalli 793209 PoW 25630 Camp: Stalag Kopernikus, Kazimierz Zakrzewski-Ruciński P-0892 PoW.

3 KonderakIzydorplut./Sgt782574PilotMedal Lotniczy

300DB
1942-08-18251917-06-15Michałopol26.07.1942 – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1244- lot bojowy, bombardowanie Duisburg. Podczas lotu powrotnego, nad Anglia samolot został zaatakowany przez niemieckiego myśliwca – rozbił się podczas lądowania na lotnisku Ingham. Kpr. Henryk Kowalski odniósł lekkie rany, pozostali członkowie załogi wyszli bez obrażeń. 1942 zginął – RAF Ingham-„Wellington” –Z1409- lot bojowy – bombard. Osnabrück. Samolot został zestrzelony przez nocnego myśliwca, rozbił się w Emlichheim (Niemcy) przy granicy holenderskiej. Wskutek odniesionych ran zginął pilot I. Konderak. - Reszta załogi dostała się do niewoli. - Poch. na bryt. cmen. wojsk. w Reichswald Forest, Niemcy (17/15/C)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-26 Wellington Z1244 BH- 300 Sqd. Take off RAF Ingham for attack on Duisberg. On return attacked and badly damaged by night fighter. Crash landed at Ingham, miraculous landing by pilot. Rear Gunner Sgt. Stanisław Janek (794580) was klled. Rest of crew uninjured. Crew: Pilot F/O Edward. Metler (76768), Pilot Sgt Izydor Konderak (782574), Navigator F/O Kazimierz Zakrzewski-Ruciński (P-0892), A/G Sgt Henryk Kowalski (792306), A/G Sgt Władysław. Vandalli (793209), A/GSgt Stanisław Janek (794580)ORB Report


Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-08-08 Wellington Z1409 BH-A lV Taking off at 21:57 hrs RAF Ingham one of 7 from the squadron to bomb Osnabrück with a combined force of just 139 aircraft. Far smaller than was expected for this the planned first 'Pathfinder' operation of the war. Many squadron commanders reported that their units were unready which resulted in this operation being carried out in the standard way. Wellington Z1409 BH-A crashed at Emlichheim (some reports state that it was close to the village of Coevorden) at 01:45hrs. It was contested by Oblt. Herbert Lutje of 8/NJG1 and by Flak of the 8th Flak Division. It was later confirmed on the 01st December 1944 that Oblt. Herbert Lutje was credited with the Victory. All five crew survived but the pilot Sgt. Konderak later died of his injuries. Most records, including Polish, show that he died on the 22nd of August 1942 however, the CWGC list him as dying of his injuries on the 18th August. The four remaining crew were taken PoW. Crew: Jan Hmenia 794584 A/G PoW 25642 Camp: Stalag Luft Heydekrug, Izydor Konderak 782574 Pilot Killed buried Reichwald, Henryk Kowalski 792306 W/Op Survived, Władysław Vandalli 793209 PoW 25630 Camp: Stalag Kopernikus, Kazimierz Zakrzewski-Ruciński P-0892 PoW.Reichswald, Germany
4 KowalskiHenryk Kazimierzsierż./W/O792306Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

300DB
2001-09-30+ 821919-09-30Gumowo26.07.1942 „Wellington”-Z1244- nalot na Duisburg – w locie powrotnym nad Anglią atakowany przez niem. myśliwca i mocno postrzelany, lądował na lotnisku Ingham – ocalał bez obrażeń. 18.08.1942 – RAF Ingham-„Wellington” -Z1409 - lot bojowy, bombard. Osnabrück. Samolot został zestrzelony przez nocnego myśliwca, rozbił się w Emlichheim (Niemcy) przy granicy holenderskiej. Wskutek odniesionych ran zginął pilot Konderak. Reszta załogi dostała się do niewoli. Sierż. Henryk Kowalski zmarł w Blackpool i tam został pochowany UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-26 Wellington Z1244 BH- 300 Sqd. Take off RAF Ingham for attack on Duisberg. On return attacked and badly damaged by night fighter. Crash landed at Ingham, miraculous landing by pilot. Rear Gunner Sgt. Stanisław Janek (794580) was klled. Rest of crew uninjured. Crew: Pilot F/O Edward. Metler (76768), Pilot Sgt Izydor Konderak (782574), Navigator F/O Kazimierz Zakrzewski-Ruciński (P-0892), A/G Sgt Henryk Kowalski (792306), A/G Sgt Władysław. Vandalli (793209), A/GSgt Stanisław Janek (794580)ORB Report


Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-08-08 Wellington Z1409 BH-A lV Taking off at 21:57 hrs RAF Ingham one of 7 from the squadron to bomb Osnabrück with a combined force of just 139 aircraft. Far smaller than was expected for this the planned first 'Pathfinder' operation of the war. Many squadron commanders reported that their units were unready which resulted in this operation being carried out in the standard way. Wellington Z1409 BH-A crashed at Emlichheim (some reports state that it was close to the village of Coevorden) at 01:45hrs. It was contested by Oblt. Herbert Lutje of 8/NJG1 and by Flak of the 8th Flak Division. It was later confirmed on the 01st December 1944 that Oblt. Herbert Lutje was credited with the Victory. All five crew survived but the pilot Sgt. Konderak later died of his injuries. Most records, including Polish, show that he died on the 22nd of August 1942 however, the CWGC list him as dying of his injuries on the 18th August. The four remaining crew were taken PoW. Crew: Jan Hmenia 794584 A/G PoW 25642 Camp: Stalag Luft Heydekrug, Izydor Konderak 782574 Pilot Killed buried Reichwald, Henryk Kowalski 792306 W/Op Survived, Władysław Vandalli 793209 PoW 25630 Camp: Stalag Kopernikus, Kazimierz Zakrzewski-Ruciński P-0892 PoW.

5 KowalskiJanpor./F/LtP-1909Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

10789
DFC


Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

303DM
2000-05-15+ 841916-11-19Ur. w m. Mircze, pow. Hrubieszów woj. lubelskie. Wychowanek SPldMał. w Bydgoszczy. Ukończył szkołę w 1935 jako mechanik samolotowy. Po ukończeniu szkoły, został wysłany na kurs pilotażu do Centrum Wyszkolenia dla Oficerów Lotnictwa w Sadkowie, a następnie na kurs w Grudziądzu. Po wyszkoleniu otrzymał przydział do 1PL w Warszawie. W 1939 roku ewakuowany z Krosna przez Rumunie do Francji, - z przydziałem w Bazie Istres, Lyon, i Rennes. Do Anglii przybył w 1940 roku i otrzyma przydział do 303DM. – W czasie od 01.07.- 31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. W 1943 roku został wybrany do zespołu pilotów myśliwskich, którzy utworzyli tzw. „Cyrk Skalskiego”. Grupa ta rozpoczęła latanie 14 marca 1943 roku w 145DM RAF w Afryce Półn. Zwolnił się ze służby wojsk. w grudniu 1948 i osiedlił w Nottingham. – Zestrzeli samolotów: 1/0/1. - zmarł w Nottingham i tam został pochowany UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd August 1940

6 KowalskiJanpor./F/OP-2623Meteorolog1974-12-30+ 581916-09-16zmarł w Nottingham – pochowany na cmentarzu Bullwell Nott’s UK
7 KowalskiJankpr./LAC707047Kierowca samochod.1926-12-06StanyBrak dalszych informacji
8 KowolEryk Jan (Kowalski)kpr./LAC707562Kancelista1918-05-06brak danychbrak dalszych informacji
9 MorawskiJulianpor./F/LtP-1096PilotVirtuti Militari

9386
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

304DB

307DMN

138 Sqd RAF

1943-07-13301913-12-23Zaręby SasinyUr. w m. Zaremby-Zosiny pow. wysokie mazowieckie. - Absolwent XI Promocji SPL, - po ukończeniu w 1938 przydzielony do 1PL – 13 Esk.Tow. w Warszawie, z którą odbył kampanię wrześniową 1939. 2 września ranny w locie rozpoznawczym został ulokowany w polowym szpitalu. Jeszcze nie wyleczony, dołączył do grupy lotników ewakuujących się do Rumunii. W W. Brytanii po przeszkoleniu latał w 304DB. W locie bojowym 28.04.1942 – RAF Lindholme- „Wellington”-Z1088- nalot na Kolonię – zestarz. przez artylerię plotn. i rozbił się pod Villers-La-Ville w Belgii. Pilot Julian Morawski uratował się. Znalazł się w Hiszpanii, areszt. i osadzony w obozie Miranda del Ebro, wykupiony przez Ambasadę Brytyjską wrócił do W.Brytanii w sierpniu 1942 – na własną prośbę został skierowany do 138DS RAF w maju 1943. Dwa miesiące później, zginął – RAF Tempsford-„Halifax”-JD155- specjalny lot boj. ze zrzutami dla oddziałów francuskiej partyzantki. Samolot został zestrz. nad St. Paul-sur-Risle we Francji. Zginęła cała załoga. – poch. na polskim cmentarzu w Grainville-Langannerie (9/D/VIII) Francja
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1942-04-28 Wellington lc Z1088 NZ-D RAF Lindholme. Attacking Köln. Z1088 crashed three hundred yards west of Villers-la-Ville. Shot down by Feldwebel Fritz Schellwat of 5./NJG 1, flying a Bf 110 from Sint-Truiden airfield. Crew Pilot:76788 Fg Off Ryszard Zygmunt Szczurowski - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 2. Observer:P-0131 Fg Off Edward Kowalski - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) W/Op:780342 Flt Sgt Zdzisław Stanisław Pieczyński - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 1. AG:792687 Sgt Stefan Ferenc - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) AG:781505 Sgt Wincenty Garbacz - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) Pilot Julian Morawski saved himself. He found himself in Spain, arrested. and imprisoned in the Miranda del Ebro camp. Freed by the British Embassy, ​​he returned to Great Britain in August 1942 - at his own request he was assigned to the 138 Sqd RAF in May 1943.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-07-12 Halifax JD155 NF-M Took off from Tempsford on Operation Roach 94 / Roach 92 setting course for France. Shot down 00:30 at Chateau d’lillebec at St.Paul-sur-Risle, France during a SOE mission. The entire was killed. Crew: W/Op/Air/Gnr: Plutonowy Leon Stanislaw BONK (P/792591) Age 23 buried Pont-Audemer Communal Cemetery Ref : Row C Joint Grave 17-18. Nav Porucznik Napoleon Stanislaw LEWICKI (P/0395) Age 30 Killed. AG Kapral Jan NAWROT (P/781688) Age 25 Pont-Audemer Communal Cemetery. Pilot: Fl/Lt. Julian Morawski P-1096 PAF Age 29. Killed Pilot 2: Fl/Sgt. Edward Joński 782677 PAF Age 27. Killed. Fl/Eng: Sgt. Konrad Józef Tomaszewski 784540 PAF Age 23. Killed. Air/Gnr: Fl/Sg. Edmund Rusiński 783974 PAF Age 26. Killed.
10 SukiennikJerzy Jan Stanisławpor./F/OP-0094ObserwatorVirtuti Militari

9133
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

305DB
1941-08-06291912-04-10Brzesko– RAF Lindholme – „Wellington”-W5593- lot boj. z zad. bombard. Frankfurt i Achen. Samolot został zestrz. przez art. plotn. nad Belgią. Uratowali się: Szczepan Ścibor (dostał się do niewoli) oraz Stefan Tomicki i Michał Kowalski (uniknąwszy niewoli wrócili do Anglii 04.01.1942). Zginęli: kpt. Mieczysław Saferna i plut. Wacław Rybak oraz por.J.S. Sukiennik, który został poch. na cment. w Charleroi (1A/7/1) Belgia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-08-05 Wellington ll W5593 SM-P 305 Sqd. Take off 22:30 hrs. from Lindholm aerodrome to bomb Aachen. Attacked by a ME 110 night fighter over Belgium and shot down at Marche, Belgium. Crashed at Serinchamps, Belgium. W/Op Kowalski Mieczysław and pilot Tomicki Stefan landed by parachute and escaped with the help of the Comet Line to Gibraltar, arriving back in Great Britain 1942-01-04. Saferna, Sukiennik and Rybak were killed and buried at Charleroi, Ścibior became POW 3811 at Stalag Luft L3 Sagan and Belaria. (Courtesy of Simon Roguska)

RAF Lindholm, probably July 1941. The S/Ldr Ścibior crew: (from left) Sgt Wacław Rybak gunner (782637), F/O Mieczysław Saferna navigator (P-0089), S/Ldr Szczepan Ścibior pilot (P-0066) Captured 1941-08-06, F/O Jerzy Sukiennik navigator (P-0094), Sgt Stefan Tomicki pilot, and Sgt Michał Kowalski wireless operator.Polish Memorial Northolt UK

Charleroi, Belgium
11 TomickiStefanppor./F/OP-1916 / 782361PilotVirtuti Militari

9162
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

18 OTU
300DB
1943-04-09281915-17-01Folwark Raducki, Wieluń06.08.1941–RAF Lindholme – „Wellington”-W5593- lot boj. z zad. bombard. Frankfurt i Achen. Samolot został zestrz. przez art. plotn. nad Belgią. Uratowali się: Szczepan Ścibor (dostał się do niewoli) oraz Stefan Tomicki i Michał Kowalski (unikn. niewoli wrócili do Anglii 04.01.1942). Zginęłi: por. Jerzy J.S. Sukiennik i kpt. Mieczysław Saferna oraz plut. Wacław Rybak.. 08.11.1942 – RAF Bramcote-“Wellington”-Z1325- -nocny lot ćwicz. wychodząc z lotu nurkowego, wskutek błędu w pilotażu i słabej widoczności, rozbił się w pobliżu lotniska. Wyszedł z wypadku z lekkim obrażeniem. 1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HE148- lot boj. bombard. Duisburg. Samolot, zestrz. przez niem. art. plotn., zatonął u brzegów Holandii. Cała załoga zgineła:- J Rudek, S Ślusarski, T Kniażycki, S Stępień, W Marczuk i S Tomicki.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-08-05 Wellington ll W5593 SM-P 305 Sqd. Take off 22:30 hrs. from Lindholm aerodrome to bomb Aachen. Attacked by a ME 110 night fighter over Belgium and shot down at Marche, Belgium. Crashed at Serinchamps, Belgium. W/Op Kowalski Mieczysław and pilot Tomicki Stefan landed by parachute and escaped with the help of the Comet Line to Gibraltar, arriving back in Great Britain 1942-01-04. Saferna, Sukiennik and Rybak were killed and buried at Charleroi, Ścibior became POW 3811at Stalag Luft L3 Sagan and Belaria. (Courtesy of Simon Roguska)

RAF Lindholm July 1941. (L-R) S/Ldr Ścibior, A/G Sgt Wacław Rybak, Nav F/O Mieczysław Saferna, Pilot S/Ldr Szczepan Ścibior, Nav F/O Jerzy Sukiennik, Pilot Sgt Stefan Tomicki, W/Op Sgt Michał Kowalski
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington Z1325 18OTU. Solo night navigation exercise. Stalled at low level and crashed near Hinckley. Aircraft destroyed. Crew: Pilot Sgt Eugeniusz Brill (792176) Killed. buried Newark. Nav F/O Stanisław Bozałek (P-1977) Survived. Bomb Aimer Sgt Włodzimierz Hańczakowski (780028) Survived. A/G Sgt Edward Kasperowicz (794455) Survived. W/Op Sgt Stefan Madejski (784673) Survived. Pilot F/O Stefan Tomicki Survived.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-04-08 Wellington X HE148 BH-T. 300 Sqd. Took off 21:40 RAF Helmswell attack Duisberg. 18% moon. Shot down by Marine Flak of the 1./Marine-Flak-Abteilung 816. Crashed North Sea 20 km West of IJmuiden, Holland. Crew: Pilot: Plt Off Stefan Tomicki (P-1916/782361) MIA, Navigator: Fg Off Jan Rudek ( P-2021) buried- Bergen General Cemetery Plot II Row E Grave 5 (Washed up Castricum on 10 Apr 43), Bomb Aimer: Sgt Tadeusz Władysław Kniażycki (780872) MIA, W/Op/A/G: Sgt Władysław Marczuk (794308 ) MIA, A/G: Sgt Stanisław Stępień (792832) buried Bergen General Cemetery Plot II Row E Grave 7 (Washed up Egmond aan Zee on 10 Apr 43). Pilot Stanisław Ślusarski (792051) washed ashore near Petten 1943-05-10 buried Bergen General Cemetery

Sgt. Stefan TOMICKI 782361 305Sq. RAF FTR 5/8/41 Comete Line Evader. After his return to the UK his Wellington Bomber HE148 crashed on 1943-04-09 in the North Sea near the Dutch coast. His body was never found.Polish Memorial Northolt UK
12 VandalliWładysławsierż. / W/O793209Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
1969-05-24+ 591910-12-18brak danych26.07.1942 – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1244- lot boj. bombard. Duisburg. Podczas lotu powr. nad Anglią, samolot został zaatak, przez niem. myśl, – rozbił się podczas lądow, na lotnisku Ingham. Kpr. Henryk Kowalski odniósł lekkie rany, pozostali członkowie załogi wyszli bez obrażeń. 18.08.1942 – RAF Ingham-„Wellington” –Z1409- lot boj, bombard, Osnabrück. Samolot został zestrz, przez noc, myśl, rozbił się w Emlichheim (Niemcy) przy gr, holen, Wskutek odnies, ran zginął pilot Konderak. Reszta załogi dostała się do niewoli. Sierż. Vandalli zmarł w Reading, Berks
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-26 Wellington Z1244 BH- 300 Sqd. Take off RAF Ingham for attack on Duisberg. On return attacked and badly damaged by night fighter. Crash landed at Ingham, miraculous landing by pilot. Rear Gunner Sgt. Stanisław Janek (794580) was klled. Rest of crew uninjured. Crew: Pilot F/O Edward. Metler (76768), Pilot Sgt Izydor Konderak (782574), Navigator F/O Kazimierz Zakrzewski-Ruciński (P-0892), A/G Sgt Henryk Kowalski (792306), A/G Sgt Władysław. Vandalli (793209), A/GSgt Stanisław Janek (794580)ORB Report


Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-08-08 Wellington Z1409 BH-A lV Taking off at 21:57 hrs RAF Ingham one of 7 from the squadron to bomb Osnabrück with a combined force of just 139 aircraft. Far smaller than was expected for this the planned first 'Pathfinder' operation of the war. Many squadron commanders reported that their units were unready which resulted in this operation being carried out in the standard way. Wellington Z1409 BH-A crashed at Emlichheim (some reports state that it was close to the village of Coevorden) at 01:45hrs. It was contested by Oblt. Herbert Lutje of 8/NJG1 and by Flak of the 8th Flak Division. It was later confirmed on the 01st December 1944 that Oblt. Herbert Lutje was credited with the Victory. All five crew survived but the pilot Sgt. Konderak later died of his injuries. Most records, including Polish, show that he died on the 22nd of August 1942 however, the CWGC list him as dying of his injuries on the 18th August. The four remaining crew were taken PoW. Crew: Jan Hmenia 794584 A/G PoW 25642 Camp: Stalag Luft Heydekrug, Izydor Konderak 782574 Pilot Killed buried Reichwald, Henryk Kowalski 792306 W/Op Survived, Władysław Vandalli 793209 PoW 25630 Camp: Stalag Kopernikus, Kazimierz Zakrzewski-Ruciński P-0892 PoW.
13 Wierusz-KowalskiJan Zbigniewpor./F/OP-2764Pilot300DB
1984-10-26+ 721912-06-09Truskawieczmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu Highgate UK
14 Zakrzewski-RucińskiKazimierzkpt./F/LtP-0892ObserwatorKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1982-02-16+ 731909-02-03Warszawa26.07.1942 – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1244- lot boj, bombard. Duisburg. Podczas lotu powr., nad Anglia, samolot został zaatak. przez niem. myśl. – mocno postrzelany, rozbił się podczas lądowania na lotnisku Ingham. Kpr. Henryk Kowalski odniósł lekkie rany, reszta z załogi wyszła bez obrażeń. 18.08.1942 – RAF Ingham-„Wellington” –Z1409- bombard. Osnabrück. Samolot został zestrz. przez noc. myśl., rozbił się w Emlichheim (Niemcy) przy granicy holend. Wskutek odnies. ran zginął pilot Konderak. Reszta załogi - w niewoli. Kpt. Zakrzewski – zmarł w Londynie – pochowany na cmentarzu w Richmond UK

Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-26 Wellington Z1244 BH- 300 Sqd. Take off RAF Ingham for attack on Duisberg. On return attacked and badly damaged by night fighter. Crash landed at Ingham, miraculous landing by pilot. Rear Gunner Sgt. Stanisław Janek (794580) was klled. Rest of crew uninjured. Crew: Pilot F/O Edward. Metler (76768), Pilot Sgt Izydor Konderak (782574), Navigator F/O Kazimierz Zakrzewski-Ruciński (P-0892), A/G Sgt Henryk Kowalski (792306), A/G Sgt Władysław. Vandalli (793209), A/GSgt Stanisław Janek (794580)ORB Report


Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-08-08 Wellington Z1409 BH-A lV Taking off at 21:57 hrs RAF Ingham one of 7 from the squadron to bomb Osnabrück with a combined force of just 139 aircraft. Far smaller than was expected for this the planned first 'Pathfinder' operation of the war. Many squadron commanders reported that their units were unready which resulted in this operation being carried out in the standard way. Wellington Z1409 BH-A crashed at Emlichheim (some reports state that it was close to the village of Coevorden) at 01:45hrs. It was contested by Oblt. Herbert Lutje of 8/NJG1 and by Flak of the 8th Flak Division. It was later confirmed on the 01st December 1944 that Oblt. Herbert Lutje was credited with the Victory. All five crew survived but the pilot Sgt. Konderak later died of his injuries. Most records, including Polish, show that he died on the 22nd of August 1942 however, the CWGC list him as dying of his injuries on the 18th August. The four remaining crew were taken PoW. Crew: Jan Hmenia 794584 A/G PoW 25642 Camp: Stalag Luft Heydekrug, Izydor Konderak 782574 Pilot Killed buried Reichwald, Henryk Kowalski 792306 W/Op Survived, Władysław Vandalli 793209 PoW 25630 Camp: Stalag Kopernikus, Kazimierz Zakrzewski-Ruciński P-0892 PoW.

15 ŻmigrodzkiZbigniew Marianpor./F/LtP-0762PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

306DM

303DM

317DM

1977-01-08+ 621915-03-24WarszawaZestrzelił samolotów: 1/0/1 - zmarł w Beckenham, Kent – spopielony w Beckenham krematorium UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd February 1944.

Polish 131 Fighter Wing, reorganized in July 1944, consisted of three fighter squadrons: 302 Squadron "Poznański" (commanded by S / Ldr Marian Duryasz), 308 Squadron "Krakowski" (from S / Ldr Karol Pniak at the head) and 317 Squadron "Wileński" (under the command of S / Ldr Marian Chełmecki). These were assigned to 2TAF (2 Tactical Air Force), used Spitfire LF.IX aircraft. In the last two months of 1944, they performed 1031 missions, dropping a total of 208 tons of bombs on enemy targets. From October this fighter trio was stationed at Sint-Denijs-Westrem airport in Belgium (B.61) and was about to move to Grimbergen (B.60). On a frosty morning of January 1, 1945 at 8:35 S / Ldr Chełmecki at the head of 11 other Spitfires from the 317 Squadron attacked the Germans on the Waal River. He was accompanied that day by: F / Lt Czesław Mroczyk on JH-Y (MK948), F / Lt Zbigniew Żmigrodzki on JH-E (NH315), F / Lt Jan Kowalski on JH-V (PL265), W / O Zenobiusz Wdowczyński on JH-R (MJ883), F / Lt Tadeusz Trusts on JH-P (MK190), F / Sgt Stanisław Iwanowski on JH-T (MJ589), F / Lt Bogdan Muth on JH-M, F / Lt Roman Hrycak on JH -H (ML320), Sgt Kazimierz Hubert on JH-B (MJ423) and W / O Stanisław Piesik on JH-D (MK899).

01.01.1945 Spitfire LF.IX, JH-E (NH315) F/Lt Zbigniew Żmigrodzki Fw 190 (destroyed). 01.01.1945 Spitfire LF.IX, JH-E (NH315) F/Lt Zbigniew Żmigrodzki Fw 190 (damaged)Results 1 to 15 of 15.

(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English from the drop-down menu.)

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2022 Aircrew Remembered and owned or managed by us
and should not be used without prior permission.


Counter

Top