AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic Allied Losses RAAF Allied Losses RNZAF USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Allied Losses RCAF Allied Losses Polish Archiwum Polish
Search Tips  •   To są wszystkie nazwy w bazie danych.Check Spelling of Names  •   Databases on Site  •   Pages Related to Poland  •   Wyślij dodatki i poprawki proszęSend Additional Info

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in a muti-decadal collaboration with Andrew Mielnik involving extensive contributions, corrections and amendments from him, which were further enhanced by Mr. Mielnik for 9 years after Mr. Krzystek's death in 2013 right up to his own passing in March 2022. Developed by Aircrew Remembered from Mr. Mielnik's notes into a searchable database format and further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors. Dedicated to the memory of these dedicated researchers and chroniclers

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations. We also acknowledge our debt to the listakrzystka site for its extensive collection of various aspects of the Polish Air Force in the West.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “Jankiewicz

#Nazwisko/ Name (↑)Imie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ Unit (↑)DataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ Born (↑)Miejsce Birthplace******************Notatka/Notes******************PhotoLinks
1 JankiewiczMariansierż._pch./WO704305Pilot315DM
1923-01-18Ostrów Wlkp.2001 London W3 UK
2 JankiewiczJózefkpr./LAC704381Kierowca samochod.72 MT1945-06-27+ 291916-03-19brak danychZmarł z ran po wypadku drogowym – pochowany na cmentarzu w Quackenbrück, Niemcy
3 JankiewiczWładysławkpr./LAC704892Kierowca samochod.1919-10-09Lwów1947 France
4 JankiewiczMarianplut./W/O705007Strzelec pokładowy1924-04-25Lesko1992 Botley Oxford UK
5 JankiewiczIgnacyjun./AC1709075Radio mechanikCranwell1928-01-18KrzeszówWychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Cranwell (UK) 2005 Blrnham SL1 6HE Slough Berk’s UK (inf. A.M.)
6 JankiewiczZdzisław Mikołajjun./AC2709076Mechanik płatowcowyHalton1927-11-27LeskoWychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Halton Buck’s (UK) - brak dalszych informacji
7 JankiewiczStefankpr./AC1729124Bez specjalności1923-12-13Podzamcze1947 France
8 JankiewiczJerzymjr/S/Ldr783698Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

9171
DFC


Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM

222 Sqd

1942-05-25291913-07-15KijówUr. w Kijowie. Po maturze, kursie unitarnym i praktyce w pułku piechoty w roku 1932 wstąpi do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. – Absolwent VIII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1934 roku przydzielony do 1PL w Warszawie, 211 Esk. Bomb. W roku 1935 ukończył kurs pilotażu w Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie, a następnie Kurs Wyższego Pilotażu w Grudziądzu. We wrześniu 1939 roku, wraz z personelem CWL został ewakuowany do Rumunii. W 1939 przez Rumunię przybył w grudniu do W. Brytanii. Po przeszkoleniu na bryt. sprzęcie 18 sierpnia 1940 roku został przydzielony do 601DM RAF, stacjonującego w Debden.– Brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. Następnie został przeniesiony 8 lutego 1941 do 303DM im. „T. Kościuszki”. Dnia 09 lipca 1941 jest dowódcą 303DM. Dnia 22 maja 1942 roku na własną prośbę zostaje przydzielony do 222DM RAF, który stacjonował w North Weld. Tam objął dowodzenie tym dywizjonem, jako 1-szy Polak, który został dowódcą dywizjonu brytyjskiego. – Trzy dni później zginął – RAF North Weld – „Spitfire”-AD233- lot bojowy na czele dywizjonu. Zestrzelony przez niemieckiego myśliwca w walce powietrznej na zachód od Dunkierki. - Zginął w kanale La Manche. - Zestrzelił samolotów: 2/1/2.


9 JankiewiczWacławst.sierż./Sgt793119Kancelista1979+ 1902-04-27MińskZmarł w Rochdale Lanc’s UK -brak daty zgonu i dalszych informacji
10 JankiewiczHenryk Aleksanderpor./F/OP-0444Obserwator305DB
1942-06-20271915-07-15Nowy SączRAF Lindholme-„Wellington”-Z8339- lot boj. bombard. Emden. – w rejonie Schonhabten, Raalte (Holandia), samolot został zestrz. przez nocnego myśliwca. Uratował się por. Stanisław Madejczyk (niewola)- Reszta załogi zginęła.
11 Pruszkowski(Jankiewicz Franciszek) Leonkpr./AC1708266Bez specjalności1994-10-13+ 861908-04-29Szynychzmarł w Grudziądzu Polska

Results 1 to 11 of 11.

(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English from the drop-down menu.)
  You can show you value this content by offering your dedicated research team a coffee!  
You can lay a wreath on this page to show your respect in an everlasting way.
Add us to your address book. Click here

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2022 Aircrew Remembered and owned or managed by us
and should not be used without prior permission.

Top