AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic Allied Losses RAAF Allied Losses RNZAF USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Allied Losses RCAF Allied Losses Polish Archiwum Polish

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in a muti-decadal collaboration with Andrew Mielnik involving extensive contributions, corrections and amendments from him, which were further enhanced by Mr. Mielnik for 9 years after Mr. Krzystek's death in 2013 right up to his own passing in March 2022. Developed by Aircrew Remembered from Mr. Mielnik's notes into a searchable database format and further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors. Dedicated to the memory of these dedicated researchers and chroniclers

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations. We also acknowledge our debt to the listakrzystka site for its extensive collection of various aspects of the Polish Air Force in the West.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “Janicki

#Nazwisko/ Name (↑)Imie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ Unit (↑)DataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ Born (↑)Miejsce Birthplace******************Notatka/Notes******************PhotoLinks
1 AnderszTadeuszmjr dypl / S/LdrP-0374PilotVirtuti Militari

11082
DFC


Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x4)

315DM
2007-10-29+ 891918-09-27HoensbroekUr. w Haensbrook, Holandia. Absolwent XIII Promocji ukończył z 4 lokatą w 1939 roku. We wrześniu 1939 ewakuował się do Rumunii, skąd przez Jugosławię, Grecję przybył do Francji. Otrzymał przydział do klucza obrony bazy lotniczej w Rennes. W W. Brytanii po przeszkoleniu w 56 OTU został przydzielony w 1941 do 315DM. W lutym 1944 przeniesiony do 61DM 56 Gr. USAAF, pełnił także funkcję oficera łącznikowego w sztabie 8 Floty USAAF do sierpnia 1944 . W dniu 18 sierpnia 1944 dowodził 315DM „Dębliński”. Następnie w maju 1946 dowodzi 306DM „Toruński”. Po wojnie – adiutant Prezydenta RP na Uchodźstwie. 1993 Powiernik (Trustee) Fundacji Stowarzyszenia Lotników Polskich w W.Brytanii. – 1998 wiceprezes Stowarzyszenia Lotników Polskich w W.Brytanii - Zestrzelił samolotów: 2/1/0. ● gen.bryg. pil - zmarł nagle w Londynie – poch. w grobie rodzinnym na cmen. Powązkowskim w Warszawie Polska.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd April 1941.

Polish officers, who flew with the 61st Fighter Squadron USAAF, stand with Lieutenant-Colonel Frances S. Gabreski, CO of the 61st FS, 56th Fighter Group, at Boxted air base. Left to right they are: Squadron Leader Bolesław Michał Gładych, Flight Lieutenant Tadeusz Sawicz, Lieutenant-Colonel Francis S. Gabreski, Flight Lieutenant Zbigniew Janicki, Flight Lieutenant Tadeusz Andersz and Flight Lieutenant Witold Lanowski.

2 ArtymiukJanchor. / W/O780030Radio operator pokł.Virtuti Militari

9053br>Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
1986-01-27+ 711915-06-24BranicaUr. w Branicach Suchodolskich, woj.lubelskie – 1936 Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy jako radiotelegrafista i zostaje powołany do 1PL w Warszawie. Tam zostaje skierowany na kurs strzelców samolotowych. Po zakończeniu kursu, skierowany do 213 eskadry bojowej. Latał na samolotach „Fokker” VIIB i PZL-37 „Łosiach”. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku był tymczasowo przydzielony do 21 plutonu radio-nawigacyjnego w Dęblinie. Tam jest ewakuowany do Rumunii a następnie do Francji. Po upadku Francji przybywa do Anglii. Po przeszkoleniu otrzymuje przydział do 300DB na stacji RAF Bramcote. Za lot nad Berlin 23.3.41 otrzyma VM. 11.07.1941 RAF Swinderby – „Wellington” – lot bojowy bombardowanie Kolonii, w drodze powrotnej zestrzelony i dostaje się do niewoli niemieckiej. Po wojnie osiedlił się w Australii - zmarł w Noble Park – pochowany w Springvale Necropolis Cemetery, Melbourne Australia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington 1C R1184 BH-B Takeoff at 22:49 hrs RAF Swinderby for an operation to Köln, Germany. Shot down by night fighter pilot Oberleutnant Wolfgang Thimmig of the 2./NJG 1, who was flying a Bf 110 from Venlo airfield. Crashed at Zwaneven, Belgium. On her way from Swinderby to Köln. Whole crew PoWs: F/Lt Janicki, P/O Kuflik, P/O Kozinski, Sgt Sztul, Sgt Artymiuk and Sgt Suczynski . PoW 39265 Stalag Luft L1 Barth Vogelsang. Memorial erected
3 Dreżewski(Janicki) Witold kpr./LAC708265MechanikMedal Lotniczy

300DB1993+ 1922-05-30BydgoszczUr. w Bydgoszczy. - . Wychowanek SPLdM w Świeciu nad Wisłą. -zmarł w Hereford, UK. -brak daty zgonu i dalszych informacji
4 GładychBolesław Michał Dr 'Killer Mike'kpt./F/LtP-1392PilotVirtuti Militari

8421
DFC

Krzyż Walecznych (x4)

Silver Star + 2 Clusters (USA)

DFC (USA) (x2)

Air Medal & 3 Clusters (USA)

Croix de Guerre

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM
2011-07-02+ 931918-05-17WarszawaUr. w Warszawie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 19 lokatą. We Francji latał w 1/145 DM „Warszawski” (03.-06.1940). W W. Brytanii po przeszkoleniu w 57 OTU został przydzielony do 303DM. W lipcu 1942 przeniesiony na dcę eskadry w 302DM (07.1942 – 01.1944). W lutym 1944 odkomenderowany do 61 DM USAAF, później jest oficerem łącznikowym w 12 Grupy Myśliwskiej (06.-09.1944). Powróci do latania w 61 DM USAAF (10.1944-06.1945). - Zestrzeleń:- 14/2/0 – Zmarł w Issaguah WA USA. (info: P. Sikora 22.07.2011) (98027 = nazwa miejsc. A.M.)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd April 1941.

Polish officers, who flew with the 61st Fighter Squadron USAAF, stand with Lieutenant-Colonel Frances S. Gabreski, CO of the 61st FS, 56th Fighter Group, at Boxted air base. Left to right they are: Squadron Leader Bolesław Michał Gładych, Flight Lieutenant Tadeusz Sawicz, Lieutenant-Colonel Francis S. Gabreski, Flight Lieutenant Zbigniew Janicki, Flight Lieutenant Tadeusz Andersz and Flight Lieutenant Witold Lanowski.Receiving DFC


Serving in USAAF
5 JanickiStefan Janszer./AC1703596Kierowca samochod.307DMN
1951-03-18+ 341917-03-19Kielce1948 Australia - zmarł w Sydney 2000 - brak danych. (inf. A.M. -TP )
6 JanickiSylwesterkpr./LAC706617Bez specjalnościMedal Lotniczy (x2)

304DB
2000-07-13+ 801919-11-10Jaksicezmarł w Saratoga NY USA
7 JanickiMikołajkpr./AC2707704Obsługa siłowni+ 1913-09-09Białystokbrak dalszych informacji
8 JanickiZbigniewkpt./F/Lt76697Pilot Battle of BritainKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

302DM

1944-06-16271917-02-05KurskAbsolwent XII Promocji, po ukończeniu w 1939 przydzielony do 1PL 111 Esk. Myśl. w Warszawie z którą walczył w jej składzie podczas kampanii wrześniowej 1939. Po przybyciu do Anglii i po przeszkoleniu w 5 OTU, od 01.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię (32DM RAF), następnie w 46DM RAF i 213DM RAF. Przeniesiony do 302DM a następnie w 1942 jest dowódcą eskadry 317DM a później 116DM RAF do 1943. Jako instruktor techniki ataków na cele ziemne w locie niskim, został przeniesiony do 61DM 56 Grupy USAAF. - Poległ w roku 1944 – USAAF-“Thunderbolt”-P47D- wystartował w składzie dywizjonu do lotu bojowego nad Francję. Podczas lotu podał przez radio informację o złej pracy silnika. Samolot rozbił się pod Le Mans we Francji. Wg źródeł niem. został zestrzelony przez artylerię plotn. Pilot zginął – poch. na cmentarzu w Le Mans, Francja (70/21)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd April 1941.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd May 1941. 61 Sqd 56 Group USAAF on June 16, 1944.

Polish officers, who flew with the 61st Fighter Squadron USAAF, stand with Lieutenant-Colonel Frances S. Gabreski, CO of the 61st FS, 56th Fighter Group, at Boxted air base. Left to right they are: Squadron Leader Bolesław Michał Gładych, Flight Lieutenant Tadeusz Sawicz, Lieutenant-Colonel Francis S. Gabreski, Flight Lieutenant Zbigniew Janicki, Flight Lieutenant Tadeusz Andersz and Flight Lieutenant Witold Lanowski.9 JanickiBronisławplut./Sgt780865Radio operator pokł.Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

304DB
1944-04-07231921-11-10TyliczRAF Chivenor-„Wellington”-HF121- wystart. w rejon Zatoki Bisk. z zadaniem zwalcz. niem. okrętów podw. O godz. 01.23 do bazy dotarł sygnał SOS. Samolot został prawdopod. zestrz. do morza przez niem. myśliwca. Zginęła cała załoga.– zginął w morzu
Added by Stefan Pietrzak Youngs: This aircraft was probably shot down by a fighter over the Bay of Biscay off Spanish coast, the crew managed to make a Mayday call at 01:23 but all were lost10 JanickiJózefsierż./W/O784848PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

303DM
1950-01-20+ 781919-06-02brak danychBrak informacji o służbie w PSP przed 1949 gdy wstąpił do RAF UK – zginął w katastrofie lotniczej na „Spitfire’” na Malajach - pochowany na cmentarzu katolickim przy Chera Road, Kuala Lumpur. (31/971)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd sometime in 194511 JanickiFryderykplut./F/Sgt794451BombardierKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1944-07-19291915-05-17brak danych- RAF Faldingworth-„Lancaster”-PB171- lot bojowy, bombardowanie Scholven. Z lotu tego samolot nie wrócił do bazy. Prawdopodobnie zestrzelony do morza przez niemieckiego myśliwca. – Zginęła cała załoga.
Polish Memorial Northolt
12 JanickiHenrykkpt./F/LtP-0311ObserwatorMedal Lotniczy (x2)

PSP Baza1942-03-22+ 391903-05-11WarszawaPSP Baza Blackpool – zmarł w szpitalu East Kildare – pochowany na cmentarzu w Wellshill, Perth Szkocja (38) UK
13 JanickiZygmuntmjr/S/LdrP-0579PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

304DB
1943-07-26431900-05-01Dąbrowa Górn.– RAF Davidstow Moor-“Wellington”-HE576- lot bojowy, patrolowanie rejonu Zatoki Biskajskiej i zwalczania niemieckich okrętów podwodnych. Podczas lotu powrotnego samolot wskutek awarii silnika rozbił się w pobliżu lotniska. Tadeusz Kołodziejski i Karol Jóżwiak odnieśli lekkie rany, - Mieczysław F. Matlak i Feliks Zentar wyszli bez obrażeń. Zginęli: L.J. Rodziewicz oraz mjr.pil. Zygmunt Janicki - pochow. na cmentarzu w Newark (318/K) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-07-29 Wellington X HE576 304 Sqd RAF Davidstow Moor. Returning from anti-submarine patrol over Bay of Biscay, engine failed near base and crashed. Crew: Pilot Major Zygmunt JANICKI (P-0579) killed buried Newark Section J Grave 318, Pilot Kapral Lech Jan RODZIEWICZ (P/792246) killed buried Newark. Rest of crew badly shaken: F/E Sgt Kazimiewrz Jóżwiak (781105), Nav Fl/Lt Tadeusz Kołodziejski, W/Op Franciszek Matlak (781111), A/G Franciszek Zentar (782874)Newark UK
14 JanickiJan Ryszardkpt./F/LtP-1405PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

304DB

300DB

1991-12-16+ 791912-07-08MonasterzyskaAbsolwent VIII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1934 roku przydzielony do 6 PL we Lwowie. W 1939 roku wykona 3 loty bombardierskie na kolumny pancerne npla. We Francji – w roku 1940 w I Dyw. Bombowym, wyposażonym w samoloty Glen Martin. W W.Brytanii – początkowo latał w 8 AACU a później w 300DB. 11.07.1941 zestrz. nad Hamburgiem – przebywa w niewoli niem.. 1947 Kanada. Zmarł w Międzylesiu Warszawa Polska – poch. na cmen. Powązkowskim na Woli w Warszawie. (245/2/12)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington 1C R1184 BH-B Takeoff at 22:49 hrs RAF Swinderby for an operation to Köln, Germany. Shot down by night fighter pilot Oberleutnant Wolfgang Thimmig of the 2./NJG 1, who was flying a Bf 110 from Venlo airfield. Crashed at Zwaneven, Belgium. On her way from Swinderby to Köln. Whole crew PoWs: F/Lt Janicki, P/O Kuflik, P/O Kozinski, Sgt Sztul, Sgt Artymiuk and Sgt Suczynski . PoW No. 3814 Stalag Luft Sagan. Memorial erected
15 JanickiJanusz Tadeuszpor./F/OP-2385NawigatorMedal Lotniczy

305DB
+ 1911-06-23Sosnowiec1947 Polska
16 Janicki (Janson)Franciszekplut./LAC781449MechanikMedal Lotniczy (x3)

309DMR
1989+ 1914-11-23ChlewoZmarł w Bolton Lancs UK -brak daty zgonu i dalszych informacji
17 JóżwiakKazimierzsierż./W/O781105MechanikKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
+ 1912-12-09GosławiceRAF Davidstow Moor-“Wellington”-HE576- lot bojowy, patrol. rejonu Zatoki Biskajskiej i zwal. niem. okrętów podw. Podczas lotu powrotnego samolot wskutek awarii silnika rozbił się w pobliżu lotniska. Tadeusz Kołodziejski i sierż. Kazimierz Jóżwiak odnieśli lekkie rany,- Mieczysław F. Matlak i Feliks Zentar wyszli bez obrażeń. Zginęli: L.J.Rodziewicz oraz mjr.pil. Zygmunt Janicki. 1947 Polska – brak dalszych informacji.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-07-29 Wellington X HE576 304 Sqd RAF Davidstow Moor. Returning from anti-submarine patrol over Bay of Biscay, engine failed near base and crashed. Crew: Pilot Major Zygmunt JANICKI (P-0579) killed buried Newark Section J Grave 318, Pilot Kapral Lech Jan RODZIEWICZ (P/792246) killed buried Newark. Rest of crew badly shaken: F/E Sgt Kazimiewrz Jóżwiak (781105), Nav Fl/Lt Tadeusz Kołodziejski, W/Op Franciszek Matlak (781111), A/G Franciszek Zentar (782874)

18 KołodziejskiTadeuszkpt./F/LtP-1248ObserwatorKrzyż Walecznych

Srebrny Krzyż Zaslugi z Mieczami

Medal Lotniczy

304DB

+ 1909-09-01WarszawaAbsolwent V Promocji w SPL – po ukończeniu w 1931, dostał przydział do 5PL w Lidzie. Przeniesiony do 3PL – 31 Eskadra Liniowa, z którą odbył kampanię wrześniową w 1939 w składzie lotnictwa Armii „Karpaty”. W Anglii po przeszkoleniu latał w 304DB w latach 1942-43. W dniu 29.07.1943 – RAF Davidstow Moor- “Wellington”-HE576- lot bojowy, patrolowanie rejonu Zatoki Biskajskiej i zwalczania niem.okrętów podw. Podczas lotu powr. samolot na skutek awarii silnika rozbił się w pobliżu lotniska. Kpt.T. Kołodziejski i Karol Jóźwiak odnieśli lekkie rany, - Mieczysław F. Matlak i Feliks Zentar wyszli bez obrażeń. Zginęli: L.J.Rodziewicz oraz mjr.pil Zygmunt Janicki. -Kpt. T. Kołodziejski w roku 1946 wyj. do Kanady –brak dalszych wiad.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-07-29 Wellington X HE576 304 Sqd RAF Davidstow Moor. Returning from anti-submarine patrol over Bay of Biscay, engine failed near base and crashed. Crew: Pilot Major Zygmunt JANICKI (P-0579) killed buried Newark Section J Grave 318, Pilot Kapral Lech Jan RODZIEWICZ (P/792246) killed buried Newark. Rest of crew badly shaken: F/E Sgt Kazimiewrz Jóżwiak (781105), Nav Fl/Lt Tadeusz Kołodziejski, W/Op Franciszek Matlak (781111), A/G Franciszek Zentar (782874)

19 KozińskiNikodem Mateuszkpt./F/Lt76771NawigatorVirtuti Militari

9045
DFC

Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1995-12-01+ 861914-09-14Grodzisk Maz.Ur. w m. Grodzisk Maz. woj. warszawskie.- Absolwent XI Promocji SPL, - po ukończeniu w 1938 przydzielony do 5PL – 51 Esk. Lin. w Lidzie. – W czasie kampanii wrześniowej wykonał kilka lotów na rozpoznanie ruchów wojsk npla. Po ewakuacji z Bazą Lotniczą nr.5 na Łotwę, przedostał się przez Szwecję do Anglii. Po przeszkoleniu nawig. latał w 300DB. – Zestrzelony 4 lipca 1941 w locie bojowym nad Bremę, przebywał w obozie jenieckim do wyzwolenia. -zmarł w Chicago IL USA
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington 1C R1184 BH-B Takeoff at 22:49 hrs RAF Swinderby for an operation to Köln, Germany. Shot down by night fighter pilot Oberleutnant Wolfgang Thimmig of the 2./NJG 1, who was flying a Bf 110 from Venlo airfield. Crashed at Zwaneven, Belgium. On her way from Swinderby to Köln. Whole crew PoWs: F/Lt Janicki, P/O Kuflik, P/O Kozinski, Sgt Sztul, Sgt Artymiuk and Sgt Suczynski . PoW 1628 Stalag Luft L3 Sagan and Belaria. Memorial erected
Cmentarz Grodziski Poland.jpg
20 KuflikJózefpor./F/LtP-1529PilotVirtuti Militari

9070
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

300DB
1989-07-07+ 781911-05-31Marklowice, Cieszynzmarł w Hamilton ON Kanada
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington 1C R1184 BH-B Takeoff at 22:49 hrs RAF Swinderby for an operation to Köln, Germany. Shot down by night fighter pilot Oberleutnant Wolfgang Thimmig of the 2./NJG 1, who was flying a Bf 110 from Venlo airfield. Crashed at Zwaneven, Belgium. On her way from Swinderby to Köln. Whole crew PoWs: F/Lt Janicki, P/O Kuflik, P/O Kozinski, Sgt Sztul, Sgt Artymiuk and Sgt Suczynski. PoW 39268 Camp: Stalag Luft Sagan. Memorial erected
Holy Sepulchre Catholic Cemetery Burlington Canada
21 ŁanowskiWitold Aleksanderkpt./F/LtP-0711PilotDFC (USA)

Krzyż Walecznych (x2)

302DM

61st Fighter Squadron USAAF
1993-09-16+ 781915-06-08LwówZestrzelił samolotów: 2/0/0 - zmarł w Londynie UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd April 1941. Joined 302 Sqd May 1943
4 Victories with USAAF

Born in 1915 in the city of Lwow. In 1935 he joined the Cadet Military Aviation School in Deblin. After graduation, he became a flying instructor. Łanowski flew one operational sortie during the German invasion, in defense of the Deblin airbase. Hoping to avoid capture, the cadets, instructors, and mechanics evacuated to southern Poland. Just before crossing the Romanian border on September 17, they were captured by Soviet cavalry. Łanowski and a few escaped from the column of PoWs and on September 27 they arrived in Romania. A month later, Łanowski headed for France, where new Polish units were being organized.


Polish officers, who flew with the 61st Fighter Squadron USAAF, stand with Lieutenant-Colonel Frances S. Gabreski, CO of the 61st FS, 56th Fighter Group, at Boxted air base. Left to right they are: Squadron Leader Bolesław Michał Gładych, Flight Lieutenant Tadeusz Sawicz, Lieutenant-Colonel Francis S. Gabreski, Flight Lieutenant Zbigniew Janicki, Flight Lieutenant Tadeusz Andersz and Flight Lieutenant Witold Lanowski. Unfortunately, Łanowski dared to criticize the French military command and was imprisoned in May of 1940. He escaped again and landed in Great Britain in July 1940, where he was assigned to retrain on British planes in April 1941. That November he was posted to 308 Polish Fighter Squadron, 'City of Krakow'. In January 1942, he moved to 317 Fighter Squadron, 'City of Wilno.' In December 1942 he arrived in 302 'City of Poznan' Squadron, assigned as leader of A Flight.

After being grounded for criticizing the Polish government-in-exile, Łanowski managed to get an assignment to the 353rd Fighter Squadron of the 354th Fighter Group, where he flew P-51 Mustangs and got the nickname 'Lanny.' After learning that Boleslaw 'Mike' Gladych and Stefan Laszkiwicz had found a new home with the 61st Fighter Squadron of the 56th Fighter Group run by 'Gabby' Gabreski, Łanowski wangled a transfer. After 98 missions with the Polish Air Force, where he is credited with 2 victories, he scored 4 victories during 1944 with the 56th FG. Łanowski flew mission 179, his last of World War II, on April 19, 1945.

After returning to Poland and discovering the fate at communist hands that awaited Poles who had fought in the West, Łanowski once again escaped his homeland and returned to England, where he rejoined the RAF, in which he served until 1957. In 1962, Łanowski joined his wartime comrade Jan Zumbach in a mercenary squadron Zumbach had organized to fight for the breakaway province of Katanga in the Congolese Civil War. Flying for Katanga until the Katangese Air Force was destroyed in 1964, he returned to England via Angola. Łanowski never received any payment for his combat in Africa. He died in September of 1993.

22 MatlakFranciszekplut./F/Sgt781111Radio operator pokł.Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

304DB
1944-04-11271917-04-07brak danych29.07.1943 – RAF Davidstow Moor-“Wellington”-HE576- lot boj. patrol. rejonu Zatoki Biskajskiej i zwalczania niem. okrętów podwodnych. Podczas lotu powrotnego samolot w skutek awarii silnika rozbił się w pobliżu lotniska. Tadeusz Kołodziejski i Karol Jóźwiak odnieśli lekkie rany, - plut. F. Matlak i Feliks Zentar wyszli bez obrażeń. Zginęli: L.J.Rodziewicz oraz mjr.pil. Zygmunt Janicki. 1944 zginął – RAF Chivenor-„Wellington”-A188- lot boj, patrol w rejonie Zatoki Biskajskiej w celu zwal. niem. okrętów podw. Samolot zaatakowały niem. myśliwce, radio op. zdołał nadać tylko wiadom. o toczącej się walce i sygnał SOS. Cała załoga zginęła w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-07-29 Wellington X HE576 304 Sqd RAF Davidstow Moor. Returning from anti-submarine patrol over Bay of Biscay, engine failed near base and crashed. Crew: Pilot Major Zygmunt JANICKI (P-0579) killed buried Newark Section J Grave 318, Pilot Kapral Lech Jan RODZIEWICZ (P/792246) killed buried Newark. Rest of crew badly shaken: F/E Sgt Kazimiewrz Jóżwiak (781105), Nav Fl/Lt Tadeusz Kołodziejski, W/Op Franciszek Matlak (781111), A/G Franciszek Zentar (782874)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-04-11 Wellington XlV A188 304 Sqd RAF Chivenor. This aircraft was shot down by German fighters over the Bay of Biscay. The radio operator managed to send a message about the ongoing battle and an SOS signal. The whole crew was lost. Crew: Pilot Sgt Wacław Czekalski (P.784143), Pilot Porucznik Lech Małynicz (P-0463), W/Op Flt Sgt Franciszek Matlak (P.781111), Nav W/Cmdr Stanisław Poziomek (P-0087), W/Op Flt Sgt Edward Siądecki (P.792851), Nav Sqd Ldr Edward Stańczuk (P-0049), A/G Flt Sgt Bogusław Szpinalski (P.703941)Polish Memorial Northolt UK
23 RodziewiczLech Janplut./Sgt792246PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

304DB
1943-07-29241919-06-26Warszawa– RAF Davidstow Moor-“Wellington”-HE576- lot boj, patrol. rejonu Zatoki Biskajskiej i zwalcz. niem. okrętów podw. Podczas lotu powr. samolot wskutek awarii silnika rozbił się w pobl. lotniska. Tadeusz Kołodziejski i Karol Jóżwiak odnieśli lekkie rany, - Mieczysław F. Matlak i Feliks Zentar wyszli bez obrażeń. Zginęli: mjr.pil. Z. Janicki oraz plut. L.J. Rodziewicz, który został poch. w Newark (318/K) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-07-29 Wellington X HE576 304 Sqd RAF Davidstow Moor. Returning from anti-submarine patrol over Bay of Biscay, engine failed near base and crashed. Crew: Pilot Major Zygmunt JANICKI (P-0579) killed buried Newark Section J Grave 318, Pilot Kapral Lech Jan RODZIEWICZ (P/792246) killed buried Newark. Rest of crew badly shaken: F/E Sgt Kazimiewrz Jóżwiak (781105), Nav Fl/Lt Tadeusz Kołodziejski, W/Op Franciszek Matlak (781111), A/G Franciszek Zentar (782874)Polish Memorial Northolt UK

Newark UK
24 SawiczTadeusz Władysławmjr/S/LdrP-0596Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8359
DFC

DFC (USA)


Krzyż Walecznych (x4)

Air Medal (Oak Leaf USA)

Vliegerkruis (Netherlands)

303DM
2011-10-19+ 971914-02-13WarszawaUr w Warszawie. - Abs. IX Promocji SPL. Po ukoń. w 1936 roku przydz. do 1PL w Warszawie. W roku 1938 na corocznych zawodach lot. myśl. zdobył indywid. nagrodę d-cy lotnictwa gen.pil. L. Rayskiego, za najlepszy wynik w wyszk. pilotażowym. W kamp. wrześ. 1939 roku walczył w 114 Esk. Myśl., należącej do IV/1 Dyw. Myśl. Brygady Pośc. Po zestrz. por. Szałowskiego został mian. d-cą 114 eskadry. 14 września dokonał wspaniałego wyczynu: sam. przeleciał trasę Młynów (Wołyń) – Warszawa z rozkazami Nacz. Wodza dla d-cy obrony Warszawy gen. J. Rómmla i d-cy Armii „Poznań” – gen. T. Kutrzeby, dow. oddziałami polskimi w bitwie nad Bzurą. W Warszawie lądował na lotnisku mokotowskim pod silnym ostrzałem niem. broni masz. Nast. dnia wystar. przed świtem w drogę powr., również pod ogniem npla. 17 września odleciał do Rumunii prowadząc cały rzut powietrz. Brygady Pośc. Uniknąwszy internowania, przez Jugosławie i Włochy dotarł do Francji. Po przeszkoleniu na francuskim sprzęcie wcielony do Gr.Ch. III/10. Po kapitulacji Francji, przez Algier, Casablankę, Gibraltar przedostał się do W. Brytanii. - W czasie od 01.07. do 31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. - 25.09.1942 Dow-ca 315DM ”Dęblińskiego” - 05.06.1944 Dow-ca 3. Pol. Skrz. Myśl. Zestrzelił 4 samoloty. Po zakończ. działań wojen. osiedlił się w Kanadzie. - (Toronto ON) ● gen. Bryg pil. Vlieger Cruis (Holenderski DFC) – Zmarł w Kanadzie, jako ost. z Pols. pilotów bior. udział w Bitwie o Wielką Brytanię. Urna z Prochami gen. Sawicza została złoż. 30 listopada 2011 na Cmen. Wojsk. na Powązkach w Warszawie Polska.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd April 1941.

Polish officers, who flew with the 61st Fighter Squadron USAAF, stand with Lieutenant-Colonel Frances S. Gabreski, CO of the 61st FS, 56th Fighter Group, at Boxted air base. Left to right they are: Squadron Leader Bolesław Michał Gładych, Flight Lieutenant Tadeusz Sawicz, Lieutenant-Colonel Francis S. Gabreski, Flight Lieutenant Zbigniew Janicki, Flight Lieutenant Tadeusz Andersz and Flight Lieutenant Witold Lanowski.

During the war he had claimed 3 confirmed victories and 3 and a half damaged.

Sikorski's Tourists. Romania 1939. Left to right: Hieronim Dudwał (one of top-scoring Polish fighters of the 1939 campaign, he was killed in France in June 1940), Tadeusz Sawicz, Jerzy Czerniak (killed over France in 1941 with 315 Squadron) and Włodzimierz Klawe (flew in combat in France and Britain). (courtesy Wojtek Mausiak via Arma Hobby)Powązki Cemetery
25 SikorskiStefan (Janicki)kpr./LAC707575Kierowca.samochodowyMedal Lotniczy

300DB
+ 1911-02-19Aleksandrówka1946 Polska
26 Suczyński (Stevens)Aleksander Stanisławst.sierż./W/O780708Strzelec.pokładowy
Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
307DMN

300DB
1979-09 Tameside UK1919-02-27Sewastopol29.12.1940 – RAF Swinderby-„Wellington”-R1035- dokonał bombard. zbiorników paliw i rafinerii nafty w Antwerpii. Wracając po wyk. zadania boj. samolot rozbił się podczas lądowania na włas. lotnisku. Członk. załogi: Jerzy Gołko, Zygmunt K. Szymański, Władysław Graczyk i A. Suczyński, zostali ciężko ranni. Zginęli: sierż. strzel. pokł. H.Węgrzyn i mjr pil. Kryński. – 1947 A. Suczyński zamieszkał w Manchester, -brak danych UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington 1C R1184 BH-B Takeoff at 22:49 hrs RAF Swinderby for an operation to Köln, Germany. Shot down by night fighter pilot Oberleutnant Wolfgang Thimmig of the 2./NJG 1, who was flying a Bf 110 from Venlo airfield. Crashed at Zwaneven, Belgium. On her way from Swinderby to Köln. Whole crew PoWs: F/Lt Janicki, P/O Kuflik, P/O Kozinski, Sgt Sztul, Sgt Artymiuk and Sgt Suczynski. PoW 39266 Stalag Luft L3 Sagan and Belaria. Memorial erected


27 Sztul (Stule)Marian Józefchor./W/O780363Radio.operator.pokł..Virtuti Militari

9079
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

300DB
1987-02-24+ 661921-02-11Sokolnikizmarł w Edynburgu, Szkocja UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington 1C R1184 BH-B Takeoff at 22:49 hrs RAF Swinderby for an operation to Köln, Germany. Shot down by night fighter pilot Oberleutnant Wolfgang Thimmig of the 2./NJG 1, who was flying a Bf 110 from Venlo airfield. Crashed at Zwaneven, Belgium. On her way from Swinderby to Köln. Whole crew PoWs: F/Lt Janicki, P/O Kuflik, P/O Kozinski, Sgt Sztul, Sgt Artymiuk and Sgt Suczynski. PoW 39264 Stalag 4B Muhlberg (Elbe). Memorial erected
Mortonhall Crematorium Cemetery Edinburgh UK
28 ZentarFranciszek Leonsierż./W/O782874Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Srebrny Krzyż Zaslugi z Mieczami

Medal Lotniczy (x2)

304DB
1999-01-22+ 841915-03-19Osmolice29.07.1943 – RAF Davidstow Moor-“Wellington”-HE576-lot boj, patrol. rejonu Zatoki Biskajskiej i zwalcz. niem. okrętów podw. Podczas lotu powr. samolot wskutek awarii silnika, rozbił się w pobliżu lotniska. Tadeusz Kołodziejski i Karol Jóżwiak odnieśli lekkie rany, - Mieczysław F. Matlak i sierż. F. Zentar wyszli bez obrażeń. Zginęli: L.J.Rodziewicz oraz mjr.pil. Zygmunt Janicki. F. Zentar zmarł w Nottingham – spop. w Wilford Hill krem. UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-07-29 Wellington X HE576 304 Sqd RAF Davidstow Moor. Returning from anti-submarine patrol over Bay of Biscay, engine failed near base and crashed. Crew: Pilot Major Zygmunt JANICKI (P-0579) killed buried Newark Section J Grave 318, Pilot Kapral Lech Jan RODZIEWICZ (P/792246) killed buried Newark. Rest of crew badly shaken: F/E Sgt Kazimiewrz Jóżwiak (781105), Nav Fl/Lt Tadeusz Kołodziejski, W/Op Franciszek Matlak (781111), A/G Franciszek Zentar (782874)
Wilford Hill Crematorium UK

Results 1 to 28 of 28.

(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English from the drop-down menu.)

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2022 Aircrew Remembered and owned or managed by us
and should not be used without prior permission.


Counter

Top