AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic Allied Losses RAAF Allied Losses RNZAF USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Allied Losses RCAF Allied Losses Polish Archiwum Polish
Search Tips  •   To są wszystkie nazwy w bazie danych.Check Spelling of Names  •   Databases on Site  •   Pages Related to Poland  •   Wyślij dodatki i poprawki proszęSend Additional Info

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in a muti-decadal collaboration with Andrew Mielnik involving extensive contributions, corrections and amendments from him, which were further enhanced by Mr. Mielnik for 9 years after Mr. Krzystek's death in 2013 right up to his own passing in March 2022. Developed by Aircrew Remembered from Mr. Mielnik's notes into a searchable database format and further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors. Dedicated to the memory of these dedicated researchers and chroniclers

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations. We also acknowledge our debt to the listakrzystka site for its extensive collection of various aspects of the Polish Air Force in the West.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “"JD155"

#Nazwisko/ Name (↑)Imie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ Unit (↑)DataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ Born (↑)Miejsce Birthplace******************Notatka/Notes******************PhotoLinks
1 BonkLeon Stanisławsierż. / F / Sgt792591Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9578
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

138 Sqd
1943-07-13241919-01-01Warszawa1943 zginął – RAF Tempsford-„Halifax”-JD155- specjalny lot bojowy ze zrzutami dla oddziałów Francuskiej Partyzantki. Samolot został zestrzelony nad St. Paul-sur-Risle we Francji. Zginęła cała załoga. - pochowany na cmentarzu komunalnym w Pont Audemer. Francja – grób zbiorowy (17-18/3/9)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-07-12 Halifax JD155 NF-M Took off from Tempsford on Operation Roach 94 / Roach 92 setting course for France. Shot down 00:30 at Chateau d’lillebec at St.Paul-sur-Risle, France during a SOE mission. The entire was killed. Crew: W/Op/Air/Gnr: Plutonowy Leon Stanislaw BONK (P/792591) Age 23 buried Pont-Audemer Communal Cemetery Ref : Row C Joint Grave 17-18. Nav Porucznik Napoleon Stanislaw LEWICKI (P/0395) Age 30 Killed. AG Kapral Jan NAWROT (P/781688) Age 25 Pont-Audemer Communal Cemetery. Pilot: Fl/Lt. Julian Morawski P-1096 PAF Age 29. Killed Pilot 2: Fl/Sgt. Edward Joński 782677 PAF Age 27. Killed. Fl/Eng: Sgt. Konrad Józef Tomaszewski 784540 PAF Age 23. Killed. Air/Gnr: Fl/Sg. Edmund Rusiński 783974 PAF Age 26. Killed.

2 JońskiEdwardsierż./F/Sgt782677PilotVirtuti Militari

9565
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
304DB

138 Sqd

1943-07-13271916-01-22DęblinRAF Tempsford-„Halifax”-JD155- spec. lot boj. ze zrzutami dla oddziałów franc. partyz. Samolot został zestrz. nad St. Paul-sur-Risle we Francji. Zginęła cała załoga. - Poch. na polskim cmen. w Grainville-Langannerie, Francja (10/VIII/D) (Nagrobek postawiony dla uczczenia jego śmierci, na cmentarzu w Dęblinie Polska. (info: Wiesław 05.06.2011)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-05-31 Wellington 1c DV781 lost engines, ditched in the sea. First from 304 in Coastal Command to ditch. Crew all safe and, rescued by the destroyer HMS Boadicea. Crew: Pilot Sgt Edward Jonski (782677), Pilot Sgt Leopold Matjaszek (793158), Navigator F/O Wacław Waltera (P-0679), W/Op Sgt Ryszard Gemsa (780774), A/G Sgt Marian Piekarski (784131), A/G Sgt L Jabłoński (780864)ORB Report


Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-07-12 Halifax JD155 NF-M Took off from Tempsford on Operation Roach 94 / Roach 92 setting course for France. Shot down 00:30 at Chateau d’lillebec at St.Paul-sur-Risle, France during a SOE mission. The entire was killed. Crew: W/Op/Air/Gnr: Plutonowy Leon Stanislaw BONK (P/792591) Age 23 buried Pont-Audemer Communal Cemetery Ref : Row C Joint Grave 17-18. Nav Porucznik Napoleon Stanislaw LEWICKI (P/0395) Age 30 Killed. AG Kapral Jan NAWROT (P/781688) Age 25 Pont-Audemer Communal Cemetery. Pilot: Fl/Lt. Julian Morawski P-1096 PAF Age 29. Killed Pilot 2: Fl/Sgt. Edward Joński 782677 PAF Age 27. Killed. Fl/Eng: Sgt. Konrad Józef Tomaszewski 784540 PAF Age 23. Killed. Air/Gnr: Fl/Sg. Edmund Rusiński 783974 PAF Age 26. Killed.3 LewickiNapoleon Stanisławpor./F/LtP-0395ObserwatorKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

138 Sqd
1943-07-13301913-02-02Issa07.12. 1942 – RAF Hemswell – „Wellington”-Z1278- uczestniczył w bombard. Manheim. W locie powrotnym samolot został nad brzegiem Francji trafiony pociskiem artylerii plotn. w zbiorniki paliwa i w płomieniach wpadł do morza, kilka mil od brzegów angielskich w Sussex. Wyszli cało por.N.S. Lewicki (lekko ranny), kpr.Z. Cipirski i sierż.W. Moszczyński bez obrażeń. kpr.W. Siudak zmarł później, st.szer. Najda zginął na miejscu. 1943 zginął – RAF Tempsford-„Halifax”-JD155- specjalny lot bojowy ze zrzutami dla oddziałów francuskiej partyzantki. Samolot został zestrz. nad St. Paul-sur-Risle we Francji. Zginęła cała załoga. - por. Lewicki poch. na cmen. komunalnym w Pont Audemer. – grób zbiorowy. (17-18/3/10) Francja
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-07-12 Halifax JD155 NF-M Took off from Tempsford on Operation Roach 94 / Roach 92 setting course for France. Shot down 00:30 at Chateau d’lillebec at St.Paul-sur-Risle, France during a SOE mission. The entire was killed. Crew: W/Op/Air/Gnr: Plutonowy Leon Stanislaw BONK (P/792591) Age 23 buried Pont-Audemer Communal Cemetery Ref : Row C Joint Grave 17-18. Nav Porucznik Napoleon Stanislaw LEWICKI (P/0395) Age 30 Killed. AG Kapral Jan NAWROT (P/781688) Age 25 Pont-Audemer Communal Cemetery. Pilot: Fl/Lt. Julian Morawski P-1096 PAF Age 29. Killed Pilot 2: Fl/Sgt. Edward Joński 782677 PAF Age 27. Killed. Fl/Eng: Sgt. Konrad Józef Tomaszewski 784540 PAF Age 23. Killed. Air/Gnr: Fl/Sg. Edmund Rusiński 783974 PAF Age 26. Killed.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1942-12-07 Wellington lV Z1278 M-F Took off from Hemswell. Homebound from Ops to Mannheim hit by Flak over the French coast and ditched off Littlehampton Sussex. Loss of two of the crew. Crew: Lieutenant N. S. Lewicki (slightly wounded), Corporal Z.Cipirski and Sergeant W. Moszczyński without injuries. Starszy Szeregowiec Roman NAJDA (P/783759) Killed Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section O Grave 312. Kapral Wladyslaw SIUDAK (P/794876) Died later from injuries. Pilot Newark-Upon-Trent Cemetery


Pont-Audemer France
4 MorawskiJulianpor./F/LtP-1096PilotVirtuti Militari

9386
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

304DB

307DMN

138 Sqd RAF

1943-07-13301913-12-23Zaręby SasinyUr. w m. Zaremby-Zosiny pow. wysokie mazowieckie. - Absolwent XI Promocji SPL, - po ukończeniu w 1938 przydzielony do 1PL – 13 Esk.Tow. w Warszawie, z którą odbył kampanię wrześniową 1939. 2 września ranny w locie rozpoznawczym został ulokowany w polowym szpitalu. Jeszcze nie wyleczony, dołączył do grupy lotników ewakuujących się do Rumunii. W W. Brytanii po przeszkoleniu latał w 304DB. W locie bojowym 28.04.1942 – RAF Lindholme- „Wellington”-Z1088- nalot na Kolonię – zestarz. przez artylerię plotn. i rozbił się pod Villers-La-Ville w Belgii. Pilot Julian Morawski uratował się. Znalazł się w Hiszpanii, areszt. i osadzony w obozie Miranda del Ebro, wykupiony przez Ambasadę Brytyjską wrócił do W.Brytanii w sierpniu 1942 – na własną prośbę został skierowany do 138DS RAF w maju 1943. Dwa miesiące później, zginął – RAF Tempsford-„Halifax”-JD155- specjalny lot boj. ze zrzutami dla oddziałów francuskiej partyzantki. Samolot został zestrz. nad St. Paul-sur-Risle we Francji. Zginęła cała załoga. – poch. na polskim cmentarzu w Grainville-Langannerie (9/D/VIII) Francja
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1942-04-28 Wellington lc Z1088 NZ-D RAF Lindholme. Attacking Köln. Z1088 crashed three hundred yards west of Villers-la-Ville. Shot down by Feldwebel Fritz Schellwat of 5./NJG 1, flying a Bf 110 from Sint-Truiden airfield. Crew Pilot:76788 Fg Off Ryszard Zygmunt Szczurowski - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 2. Observer:P-0131 Fg Off Edward Kowalski - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) W/Op:780342 Flt Sgt Zdzisław Stanisław Pieczyński - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 1. AG:792687 Sgt Stefan Ferenc - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) AG:781505 Sgt Wincenty Garbacz - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) Pilot Julian Morawski saved himself. He found himself in Spain, arrested. and imprisoned in the Miranda del Ebro camp. Freed by the British Embassy, ​​he returned to Great Britain in August 1942 - at his own request he was assigned to the 138 Sqd RAF in May 1943.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-07-12 Halifax JD155 NF-M Took off from Tempsford on Operation Roach 94 / Roach 92 setting course for France. Shot down 00:30 at Chateau d’lillebec at St.Paul-sur-Risle, France during a SOE mission. The entire was killed. Crew: W/Op/Air/Gnr: Plutonowy Leon Stanislaw BONK (P/792591) Age 23 buried Pont-Audemer Communal Cemetery Ref : Row C Joint Grave 17-18. Nav Porucznik Napoleon Stanislaw LEWICKI (P/0395) Age 30 Killed. AG Kapral Jan NAWROT (P/781688) Age 25 Pont-Audemer Communal Cemetery. Pilot: Fl/Lt. Julian Morawski P-1096 PAF Age 29. Killed Pilot 2: Fl/Sgt. Edward Joński 782677 PAF Age 27. Killed. Fl/Eng: Sgt. Konrad Józef Tomaszewski 784540 PAF Age 23. Killed. Air/Gnr: Fl/Sg. Edmund Rusiński 783974 PAF Age 26. Killed.
5 NawrotJanplut./Sgt781688Strzelec pokładowyVirtuti Militari

8276
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

138 Sqd
1943-07-13261917-08-06Salzburg– RAF Tempsford-„Halifax”-JD155- spec. lot boj. ze zrzut. dla oddziałów francus. partyz. Samolot został zestrz. nad St. Paul- sur- Risle we Francji. Zginęła cała załoga. - poch. na cmen. komun. w Pont Audemer (16/rząd 2 grób 3/ - działka bryt.) Francja
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-07-12 Halifax JD155 NF-M Took off from Tempsford on Operation Roach 94 / Roach 92 setting course for France. Shot down 00:30 at Chateau d’lillebec at St.Paul-sur-Risle, France during a SOE mission. The entire was killed. Crew: W/Op/Air/Gnr: Plutonowy Leon Stanislaw BONK (P/792591) Age 23 buried Pont-Audemer Communal Cemetery Ref : Row C Joint Grave 17-18. Nav Porucznik Napoleon Stanislaw LEWICKI (P/0395) Age 30 Killed. AG Kapral Jan NAWROT (P/781688) Age 25 Pont-Audemer Communal Cemetery. Pilot: Fl/Lt. Julian Morawski P-1096 PAF Age 29. Killed Pilot 2: Fl/Sgt. Edward Joński 782677 PAF Age 27. Killed. Fl/Eng: Sgt. Konrad Józef Tomaszewski 784540 PAF Age 23. Killed. Air/Gnr: Fl/Sg. Edmund Rusiński 783974 PAF Age 26. Killed.

6 RusińskiEdmundplut./F/Sgt783974Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

138 Sqd
RAF
1943-07-13261917-04-24Szczepankowo„Halifax”-JD155- spec. lot boj. ze zrzutami dla oddziałów franc. partyzantki. Samolot został zestrz. nad St. Paul-sur-Risle we Francji. Zginęła cała załoga. – poch. na polskim cmen. w Grainville-Langannerie, (12/8/D) Francja
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-07-12 Halifax JD155 NF-M Took off from Tempsford on Operation Roach 94 / Roach 92 setting course for France. Shot down 00:30 at Chateau d’lillebec at St.Paul-sur-Risle, France during a SOE mission. The entire was killed. Crew: W/Op/Air/Gnr: Plutonowy Leon Stanislaw BONK (P/792591) Age 23 buried Pont-Audemer Communal Cemetery Ref : Row C Joint Grave 17-18. Nav Porucznik Napoleon Stanislaw LEWICKI (P/0395) Age 30 Killed. AG Kapral Jan NAWROT (P/781688) Age 25 Pont-Audemer Communal Cemetery. Pilot: Fl/Lt. Julian Morawski P-1096 PAF Age 29. Killed Pilot 2: Fl/Sgt. Edward Joński 782677 PAF Age 27. Killed. Fl/Eng: Sgt. Konrad Józef Tomaszewski 784540 PAF Age 23. Killed. Air/Gnr: Fl/Sg. Edmund Rusiński 783974 PAF Age 26. Killed.

Polish Field of Honour Grainville-Langannerie france
7 TomaszewskiKonrad Józefsierż./Sgt784540Mechanik pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

138 Sqd
RAF
1943-07-13231920-02-17Sękowo– RAF Tempsford-„Halifax”-JD155- spec. lot boj. ze zrzutami dla oddziałów francuskiej partyzantki. Samolot zestrz. nad St. Paul-sur-Risle we Francji. Zginęła cała załoga. - poch. na cmen. komun. w Graiville-Langannerie (11/VIII/D) Francja
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-07-12 Halifax JD155 NF-M Took off from Tempsford on Operation Roach 94 / Roach 92 setting course for France. Shot down 00:30 at Chateau d’lillebec at St.Paul-sur-Risle, France during a SOE mission. The entire was killed. Crew: W/Op/Air/Gnr: Plutonowy Leon Stanislaw BONK (P/792591) Age 23 buried Pont-Audemer Communal Cemetery Ref : Row C Joint Grave 17-18. Nav Porucznik Napoleon Stanislaw LEWICKI (P/0395) Age 30 Killed. AG Kapral Jan NAWROT (P/781688) Age 25 Pont-Audemer Communal Cemetery. Pilot: Fl/Lt. Julian Morawski P-1096 PAF Age 29. Killed Pilot 2: Fl/Sgt. Edward Joński 782677 PAF Age 27. Killed. Fl/Eng: Sgt. Konrad Józef Tomaszewski 784540 PAF Age 23. Killed. Air/Gnr: Fl/Sg. Edmund Rusiński 783974 PAF Age 26. Killed.Polish Field of Honour Grainville-Langannerie France

Results 1 to 7 of 7.

(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English from the drop-down menu.)
  You can show you value this content by offering your dedicated research team a coffee!  
You can lay a wreath on this page to show your respect in an everlasting way.
Add us to your address book. Click here

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2022 Aircrew Remembered and owned or managed by us
and should not be used without prior permission.


Counter

Top