AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic Allied Losses RAAF Allied Losses RNZAF USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Allied Losses RCAF Allied Losses Polish Archiwum Polish

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in collaboration through decades of extensive contributions, corrections and amendments from Andrew Mielnik, further enhanced by him after Mr. Krzystek's death. Further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “Duryasz

#Nazwisko/ Name (↑)Imie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ Unit (↑)DataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ Born (↑)Miejsce Birthplace******************Notatka/Notes******************PhotoLinks
1 DuryaszMarian mjr/S/Ldr76750Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

10764
DFC

Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

213 Sqd RAF

302DM

1993-03-21+ 821911-12-14PobyłkowoUr. się w m. Buda Pobyłkowska, woj. lwowskie. Absolwent VIII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1934 roku przydzielony do 3PL w Poznaniu.. W latach 1935-36 przeszkolił się na pilota myśliwskiego i został przeniesiony do 6PL we Lwowie. W chwili wybuchu wojny por. pil. Marian Duryasz był pilotem instruktorem w Szkole Wyższego Pilotażu w Ułężu. Walczył później w Myśliwskiej Grupie Dęblińskiej broniąc okolic Dęblina przed niemieckimi bombowcami. Przez Rumunię przedostał się do Francji, skąd w styczniu 1940 roku jest ewakuowany do W. Brytanii. Po przeszkoleniu na nowym sprzęcie, otrzymał przydział 17 sierpnia 1940 roku do 213DM RAF w Exeter. 01.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię 08.07.1944 jest Dowódcą 302DM „Poznańskiego” . W 1945 roku przeniesiony do Dowództwa 2. Lotnictwa Współdziałania Taktycznego (HQ 2 TAF) – Zestrzelił samolotów: 3/1/0. 1947 Polska.– zmarł w Warszawie – pochowany na cmentarzu Powązkowskim. ● płk dypl.pil.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd November 1940

2 ŻmigrodzkiZbigniew Marianpor./F/LtP-0762PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

306DM

303DM

317DM

1977-01-08+ 621915-03-24WarszawaZestrzelił samolotów: 1/0/1 - zmarł w Beckenham, Kent – spopielony w Beckenham krematorium UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd February 1944.

Polish 131 Fighter Wing, reorganized in July 1944, consisted of three fighter squadrons: 302 Squadron "Poznański" (commanded by S / Ldr Marian Duryasz), 308 Squadron "Krakowski" (from S / Ldr Karol Pniak at the head) and 317 Squadron "Wileński" (under the command of S / Ldr Marian Chełmecki). These were assigned to 2TAF (2 Tactical Air Force), used Spitfire LF.IX aircraft. In the last two months of 1944, they performed 1031 missions, dropping a total of 208 tons of bombs on enemy targets. From October this fighter trio was stationed at Sint-Denijs-Westrem airport in Belgium (B.61) and was about to move to Grimbergen (B.60). On a frosty morning of January 1, 1945 at 8:35 S / Ldr Chełmecki at the head of 11 other Spitfires from the 317 Squadron attacked the Germans on the Waal River. He was accompanied that day by: F / Lt Czesław Mroczyk on JH-Y (MK948), F / Lt Zbigniew Żmigrodzki on JH-E (NH315), F / Lt Jan Kowalski on JH-V (PL265), W / O Zenobiusz Wdowczyński on JH-R (MJ883), F / Lt Tadeusz Trusts on JH-P (MK190), F / Sgt Stanisław Iwanowski on JH-T (MJ589), F / Lt Bogdan Muth on JH-M, F / Lt Roman Hrycak on JH -H (ML320), Sgt Kazimierz Hubert on JH-B (MJ423) and W / O Stanisław Piesik on JH-D (MK899).

01.01.1945 Spitfire LF.IX, JH-E (NH315) F/Lt Zbigniew Żmigrodzki Fw 190 (destroyed). 01.01.1945 Spitfire LF.IX, JH-E (NH315) F/Lt Zbigniew Żmigrodzki Fw 190 (damaged)Results 1 to 2 of 2.

(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English from the drop-down menu.)

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is © 2012 - 2022 Aircrew Remembered and owned or managed by us
and should not be used without prior permission.


Counter

Top